Следни испити

21.08.2017  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

22.08.2017  10:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во прва декада ќе се одржи на 22 август 2017 (вторник) во просторија 124, со почеток во 10 часот.

25.08.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада, писмен испит, амфитеатар - задолжително пријавување во i-know. - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Структура на атоми и молекули

I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Кристалохемија

I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Одбрани поглавја од физичка хемија

I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

I декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

I декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

29.08.2017  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

30.08.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

31.08.2017  09:00

Информатика применета во хемија

I декада - кабинет 235

04.09.2017  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

05.09.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Структура на атоми и молекули

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Кристалохемија

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

II декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

II декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во втора декада ќе се одржи на 5 септември 2017 (вторник) во просторија 124, со почеток во 10 часот.

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

11.09.2017  09:00

Радиохемија

Усмен испит.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит.

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

13.09.2017  09:00

Информатика применета во хемија

II декада - кабинет 235

14.09.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

16.09.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

23.09.2017  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

07.10.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

<< претходно | | следно >>