Соопштенија

20 Март 2017

Распоред на семинарски теми по предметот

2016/17

Еколошка биохемија

проф. В. Мирчески

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКИ РАБОТИ

СТУДЕНТ

 ТЕРМИН

Стрес протеини и протеини поврзани со термичкиот шок на организмите

Наталија Гагачева

Марија Стефановска

31.03.2017

Бактерии што се прилагодиле за живот во екстремни услови

Емилија Конеска

Вероника Ѓеоргиевска

7.04.2017

Протеини што комплексираат тешки метали: маталтиони

Тамара Станковска

7.04.2017

Фитохелатини: пептиди што градат комплекси со тешките метали

Тања Трпчевска

21.04.2017

Механизми на детоксификација: гликозиди и глукуроноиди

Росица Димова

21.04.2017

Алкалоиди

Ангела Филиповска

28.04.2017

Растителни токсини

Живко Симакоски

28.04.2017

Генетски мутации

Катерина Радевска

5.05.2017

Механизми за адаптација на организмите кон промените на животната средина на клеточно ниво

Марјана Спасовска

5.05.2017


09 Март 2017

Во март 2017 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржат јавни одбрани на следните магистерски работи:

„АНАЛИЗА НА АНТИОКСИДАЦИСКАТА АКТИВНОСТ НА ФЕНОЛНИ КИСЕЛИНИ СО ПРИМЕНА НА ВОЛТАМЕТРИЈА И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА“ изработена од кандидатот Маја Вељановска Тодоровска, дипл. инж. по хемија, на 14 март во 12 часот.

ПРОВЕРКА НА КОНЦЕПТУАЛНОТО ЗНАЕЊЕ ПО ХЕМИЈА КАЈ УЧЕНИЦИ ОД ГИМНА-ЗИСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ изработена од Иванка Мијиќ, дипл. проф. по хемија, на 15 март во 12 часот.

„ДИСТРИБУЦИЈА НА ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ПРИМЕРОЦИ НА ВОДА, СЕДИМЕНТ И ПОЧВА ОД СЛИВОТ НА РЕКАТА ЦРН ДРИМ“ изработена од кандидатот Силвана Василевска, дипл. инж. по хемија, на 17 март во 12 часот.


08 Март 2017

8-10 ч. Прв колоквиум по Неорганска хемија А-ниво кај професор Д-р Иван Грозданов. П-125 ИХ.

8-10 ч. Прв колоквиум по Неорганска хемија А-ниво кај професор Д-р Иван Грозданов. П-125 ИХ.

ns1  и ns2 Елементи.

Среда, 8 март 2017 г. П-125 ИХ.


07 Март 2017

Практикантска работа ОКТА

Практикантска работа во ОКТА, во временски период од 3 месеци, со полно работно време, почнувајќи од 03.04.2017год.

Дополнителни информации за условите и потребните документи, во прикачениот документ.

симни документ


04 Март 2017

Летна пракса, 2017 Прага

За дипломирани студенти. Повеќе информации во прикачениот документ.

симни документ


20 Февруари 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ПЕДАГОГИЈА

Предавањата по ПЕДАГОГИЈА ќе почнат во четврток (23.02) во 12 часот во просторија бр.95 на приземје од горна зграда, слушална од Институтот за географија.

Од Деканатот на ПМФ


20 Февруари 2017

Состанок на учесниците во EUROCAROTEN COST Action во Скопје на 13 и 14 февруари 2017

На 13 и 14 февруари 2017 година во хотел Континентал во Скопје се одржа третиот состанок на членовите на COST акцијата CA15136 ‐ European network to advance carotenoid research and applications in agro‐food and health ‐ EUROCAROTEN во која учествуваат проф. д-р Марина Стефова и доц. д-р Јасмина Петреска Станоева од Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет, кои беа организатори на овој настан. Повеќе информации за настанот се достапни во прикачениот документ, а повеќе детали за оваа COST акција може да најдете на: https://www.eurocaroten.eu/.

симни документ


17 Февруари 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРЕДАВАЊА ПО НУТРИЦИОНИЗАМ

Сите студенти кои запишале Нутриционизам како изборен предмет да дојдат на предавање во среда (22.02) во 15 часот во предавална на првиот кат на Институтот за хемија.

Од предметниот наставник


06 Февруари 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Б-НИВО

 

Предавањата по предметот Неорганска хемија Б-ниво кај проф. В. Мирчески ќе започнат на 07.02.2017 (вторник) во 10:15 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија.

 

Проф. В. Мирчески


06 Февруари 2017

Предавања по Неорганска хемија А-ниво кај проф. Иван Грозданов ќе започнат на 14 февруари (вторник) и ќе се одвиваат според распоредот за летниот семестар.

Предавања по Неорганска хемија А-ниво кај проф. Иван Грозданов ќе започнат на 14 февруари (вторник) и ќе се одвиваат според распоредот за летниот семестар.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |