Соопштенија

04 Февруари 2017

Предавања Аналитичка хемија  II А ниво

Предавањата по предметот Аналитичка хемија  II А ниво, кај доцент д-р Миха Буклески, ќе започнат на 6.2.2017 (понеделник) од 8 h во предавална 124.


01 Февруари 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВ ЧАС ПО ПРЕДМЕТОТ ОРГАНСКА ХЕМИЈА, ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД БИОЛОГИЈА, БИОХЕМИСКО-ФИЗИОЛОШКА НАСОКА

Предавањата по предметот ОРГАНСКА ХЕМИЈА  ќе започнат на 07.02.2017 година (вторник), со почеток во 13 часот во предавална 101 на Институтот за хемија.

доц. д-р Наташа Ристовска


01 Февруари 2017

Предавања по предметот електрохемија

Проф. В. Мирчески

Предавањата по предметот Електрохемија се одржуваат секој петок во салата за конференции на Институтот за хемија од 10 до 12 часот.

Сите материјали и информации потребни за предметот се наоѓаат на вебстраната на Институтот за хемија.

 

Проф. В. Мирчески 


31 Јануари 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Предавањата по англиски јазик за студентите на хемија ќе почнат на 8 февруари 2017 година и ќе се одржуваат во среда од 14 часот во хемискиот амфитеатар кај проф. д-р Солзица Поповска.


30 Јануари 2017

С О О П Ш Т Е Н И Е  

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

            СЕ  ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2016/2017 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД  23.01.2017 ДО 01.02.2017 ГОДИНА.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 • ·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ  НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА *
 • ·ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР СО 50,00 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА *
 • ·ПОПОЛНЕТ И ПОТПИШАН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕКТС ЗА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, ОДНОСНО ЗА ОСВОЕНИ КРЕДИТИ И ЗА ПРИЈАВЕНИ ПРЕДМЕТИ КОИ ЌЕ ГИ СЛУШААТ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА ВО КООРДИНАЦИЈА СО КООРДИНАТОРОТ НА СООДВЕТНАТА СТУДИСКА ГРУПА-НАСОКА).
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 200,00 ДЕН. ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН. ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН.ЗА ТЕТРАТКИ
 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ 100,00 ДЕН. ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ,  (* САМО ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ, КОИ ШТО САКААТ ДА БИДАТ ЧЛЕНОВИ НА       СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПМФ)
 • ·УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2014/2015 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ДРЖАВНА КВОТА.
  • · ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА,

ИЛИ,

 • · УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНА РАТА ЗА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ПОТПИШАН СО ФАКУЛТЕТОТ. ИЗНОСОТ НА СУМАТА, ПРЕТСТАВУВА ЗБИР НА ВКУПНАТА СУМА ОД ЦЕНАТА НА КРЕДИТИ ПРИ ПРВО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ВКУПНАТА ЦЕНА НА КРЕДИТИ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ (ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ ПРЕЗАПИШУВА ПРЕДМЕТИ), СОГЛАСНО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ОДОБРЕН ОД КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕКТС. ЦЕНИТЕ НА КРЕДИТИ СЕ ОДРЕДЕНИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКА НА ДЕКАНАТСКА УПРАВА БР. 02-3456/2 ОД 15.02.2010 ГОДИНА.

СИТЕ УПЛАТИ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                         ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                       НБРМ                             

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2

- цел на дознака                             (упис на летен сем. во уч.2016/2017 г. студии по_____)

НАПОМЕНА : 

ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2016/2017 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОДВИВА

ОД 11.01.2017 ДО 01.02.2017 ГОД., ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ “I-KNOW”, ЗАПИШАНИ ВО 1,3,5,7,9 и 11 СЕМЕСТАР (СТУДЕНТИТЕ ОД 13 И 15 СЕМЕСТАР, КАКО И СТУДЕНТИТЕ  ОД 11 СЕМЕСТАР НА СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА, НЕ ТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИ ДА ГО ЗАПИШУВААТ ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР).

 *Електронскиот начинот на плаќање на административна такса е објавен на web страницата на ПМФ, www.pmf.ukim.edu.mk и на огласната табла.  Кодот кој студентите,  ќе го добијат во повратната порака, како  успешна електронска уплата на администратитвната такса преку СМС, студентите се должни да го впишат при електронското запишување на летниот семестар во i-know системот (во менито запишани семестри во полето таксени за зимски семестар 2016/2017 година) во износ од  50,00 денари.

 

23.12.2016 ГОД.                                                                                                      ОД ДЕКАНАТОТ,


23 Јануари 2017

Стипендии за сите циклуси на институтот за технологија во Пекинг

За повеќе информации, погледнете го прикачениот документ.

симни документ


16 Јануари 2017

ОПШТА ХЕМИЈА (А) кај проф. Иван Грозданов, резултати од втор колоквиум - теоретски дел

Можност за ваш увид на 19.01. од 9-10 ч и од 12-13 ч.

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ОПШТА ХЕМИЈА (А) – теоретски дел

Кај проф. Иван Грозданов, одржан на 10.01. 2017 г.

 

1. Барбара Грујоска 68/100 бода

2. Тамара Николовска 36

3. Цонка Коцева 40

4. Александар Пижов 50

5. Ивана Давиновска 70

6. Марија Илиевска 76

7. Анѓела Ивановска 40

8. Алтина Незири 00

9. Арба Батку 00

10. Елена Стефова 82

11. Ивана Илиоска 50

12. Стефанија Стојковска 84

13. Драгана Тасиќ  48

14. Ѓорѓина Ѓоргиевска 52

15. Ана Нестороска 00

16. Кристина Ѓорѓевиќ 83

17. Ангела Митровска 33

18. Ивона Софрониевска 83

19. Асен Хоџица 53

20. Ангела Целакоска 48

21. Александра Наумоска 53

22. Мартин Анѓелковиќ 77

                                                                                                16.01.2017 Иван Грозданов


03 Јануари 2017

На 12 јануари 2017 година во 12 часот на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи јавна одбранa на докторската дисертација: 

ПРОУЧУВАЊЕ НА ПОЛИФЕНОЛНИОТ СОСТАВ И АНТИОКСИДАНТНАТА АКТИВНОСТ НА ИЗБРАНИ СОРТИ ЈАБОЛКА ОД МАКЕДОНИЈА СО ПРИМЕНА НА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА, ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЈА И МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА изработена од кандидатката м-р Ана Петковска.


30 Декември 2016

Термини за испит по предметот Општа хемија за двопредметните студии по биологија-хемија во јануарската испитна сесија

Термини за испит по предметот Општа хемија за двопредметните студии по биологија-хемија во јануарската испитна сесија:

I декада: 16.01. во 12 часот во пред. 124

II декада: 30.01. во 12 часот во пред. 124

предметен наставник

проф. д-р Горан Стојковиќ


28 Декември 2016

Резултати од II колоквиум по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија одржан на 26 декември 2016 год.

Резултати од II колоквиум по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија одржан на 26 декември 2016 год.

Елена Балшиќевска 33

Веселинка Гоцевска 31

Сара Дрогришки 32

Теодора Јованоска 33

Ирена Колеска 24.5

Маријана Николоска 24.5

Тамара Павлова 31.5

Маријана Пејиќ 26.5

Нина Пенева 29.0

Ангела Попоска 15.0

Анастасија Серафимовска 25.5

Милица Станковска 14.5

Ангела Тасевска 29

Ангела Тренчевска 0 (нула)

 

II колоквиум го положиле студенти кои имаат најмалку 17,5 поени.

Консултации во врска со колоквиумот – четврток од 9-10 h.

Студенти кои го положиле колоквиум можат да полагаат делот со задачи (во Медиотека )на 29 декември во 10 часот.

 

Скопје, 28 декември 2016 год.

Предметен наставник

Проф. д-р Горан Стојковиќ


| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |