Општа хемија - А ниво

Општа и неорганска хемија I


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 Ноември 2013 во 12:00 Првиот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи на 05.11. во 12 часот во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 29 Ноември 2013 во 12:00 I колоквиум по предметот Општа хемија А ниво
 • 24 Декември 2013 во 12:00 Вториот колоквиум (нумерички задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 Декември 2013 во 10:00 Втор колоквиум во врска со предавањата Амфитеатар на Институтот за хемија
 • 14 Јануари 2014 во 10:00 Испит од нумеричкиот дел од предметот. Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 Јануари 2014 во 10:00 Испит од нумеричкиот дел од предметот. Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 17 Јануари 2014 во 10:00 (усен испит) Амфитеатар на Институтот за хемија
 • 31 Јануари 2014 во 10:00 II декада: (усен испит) Амфитеатар на Институтот за хемија
 • 02 Јуни 2014 во 10:00 I декада: Усен испит - во амфитетарот на хемија
 • 12 Јуни 2014 во 10:00 II декада: Усен испит - во амфитетарот на хемија
 • 30 Мај 2014 во 10:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 11 Јуни 2014 во 10:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 19 Август 2014 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 02 Септември 2014 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 26 Август 2014 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2014 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА (ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА I), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво (ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА II), И ЕЛЕКТРОХЕМИЈА И КОРОЗИЈА I декада: • Усен испит: 26.08.2014 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 9.09.2014 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 09 Септември 2014 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2014 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА (ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА I), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво (ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА II), И ЕЛЕКТРОХЕМИЈА И КОРОЗИЈА I декада: • Усен испит: 26.08.2014 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 9.09.2014 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 14 Ноември 2014 во 08:00 Првиот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 Ноември 2014 во 10:00 I колквиум во врска со предавањата (за студентите по хемија - аналитичка биохемија, и за студентите по биологија - молекуларна биологија)
 • 26 Декември 2014 во 08:00 Вториот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 Јануари 2015 во 12:00 (Проф. В. Мирчески) Втор колквиум во врска со предавањата за насоката хемија-аналитичка биохемија и биологија-молекуларна биологија. Просторија: амфитеатар на Институтот за хемија
 • 13 Јануари 2015 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 Јануари 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 15 Јануари 2015 во 10:00 Испитот од теорија по предметот Општа хемија (А-ниво) кај проф. д-р И. Грозданов ќе се одржи во предавална бр. 124.
 • 29 Јануари 2015 во 10:00 Испитот од теорија по предметот Општа хемија (А-ниво) кај проф. д-р И. Грозданов ќе се одржи во предавална бр. 124.
 • 13 Јануари 2015 во 12:10 Дополнително полагање (номенклатура на неоргански соединенија). Студентите да дојдат во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 16 Јануари 2015 во 12:00 I декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: 1. Општа хемија 2. Неорганска хемија Б ниво 3. Електрохемија и корозија
 • 16 Јануари 2015 во 12:00 I декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: Општа хемија за студентите од групата Молекуларна биологија
 • 30 Јануари 2015 во 12:00 II декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: 1. Општа хемија (за студентите од групата Молекуларна биологија)
 • 30 Јануари 2015 во 12:00 II декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: 1. Општа хемија 2. Неорганска хемија Б ниво 3. Електрохемија и корозија
 • 23 Април 2015 во 12:00 Писмен испит (задачи) по предметот Општа хемија (А-ниво).
 • 05 Мај 2015 во 12:00 Усен испит по Општа хемија за студентите по хемија и Општа хемија за студентите од групата Молекуларна биологија Амфитеатар на Институтот за хемија Дополнителна сесија во април Проф. В. Мирчески
 • 11 Мај 2015 во 08:00 Втор колоквиум по предметот Неорганска хемија (Б-ниво).
 • 27 Мај 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 10 Јуни 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 10 Јуни 2015 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2015 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ОПШТА ХЕМИЈА (за молекуларна биохемија) I декада: • Усен испит: 10.06.2015 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 17 Јуни 2015 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2015 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ОПШТА ХЕМИЈА (за молекуларна биохемија) II декада: • Усен испит: 17.06.2015 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 20 Август 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 03 Септември 2015 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 25 Август 2015 во 10:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2014 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА (за аналитичка биохемија и молекуларна биологија, генерација 2014/15), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 25.08.2015 со почеток во 10 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 9.09.2015 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. Д-р Валентин Мирчески
 • 06 Ноември 2015 во 08:00 Првиот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 Ноември 2015 во 10:00 Прв колквиум во врска со теоретските предавања. Амфитеатар на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 25 Декември 2015 во 08:00 Вториот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 Јануари 2016 во 12:00 Втор колоквиум во врска со предавањата! Предавална 124 на Институтот за хемија! Проф. В. Мирчески
 • 12 Јануари 2016 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 25 Јануари 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 21 Јануари 2016 во 14:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2016 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 21.01.2016 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 29.01.2016 (петок) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 30 Мај 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 13 Јуни 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 01 Јуни 2016 во 13:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, и БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 1.06.2016 (среда) со почеток во 13 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 15.06.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II колквиум (теорија) – Неорганска хемија Б ниво: 7.06.2016 (вторник) во 12 часот во предавална 101 на Институтот за хемија
 • 15 Јуни 2016 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, и БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 1.06.2016 (среда) со почеток во 13 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 15.06.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II колквиум (теорија) – Неорганска хемија Б ниво: 7.06.2016 (вторник) во 12 часот во предавална 101 на Институтот за хемија
 • 23 Август 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 06 Септември 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 30 Август 2016 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 30.08.2016 (вторник) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 14.09.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 14 Септември 2016 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 30.08.2016 (вторник) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 14.09.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 01 Септември 2016 во 10:00 Испит за полагање теорија по предметот Општа хемија (А-ниво) кај проф. Иван Грозданов. Испитот ќе се одржи во предавална број 125.
 • 12 Септември 2016 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Општа хемија - А ниво, теоретски дел, само за студенти кои веќе имаат положено задачи.
 • 10 Ноември 2016 во 10:00 I колоквиум во врска со теоретските предавања Почеток во 10:00 h во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 04 Ноември 2016 во 08:00 Прв колоквиум (задачи) по предметот Општа хемија (А-ниво).
 • 17 Ноември 2016 во 10:00 Прв колоквиум за тековната генерација по Општа хемија А-ниво, кај проф. Иван Грозданов.Материјал: Од Воведот до Хемиски врски, вклучително. Материјал за читање од учебникот на Ченг, за прв колоквиум 1. Молекули и јони, стр. 53-54 2. Анализатор на здив, стр. 146 3. Гасните закони и нуркање под вода, стр. 202 4. Едноставно кажи NO, стр. 393 5. Меѓумолекулски сили, 463-466 6. Микробранови печки: диполните моменти на дело, стр. 424-425 7. Својства на течности: површински напон, вискозност... 469-473 8. Лимитирачки реагенс, стр. 103 9. Типови на кристали, аморфни супстанци, стр. 482-487 Просторија: Предавална 124 на Институтот за хемија.
 • 10 Јануари 2017 во 10:00 ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво кај проф. Иван Грозданов. Втор колоквиум. Материјал: од хемиски врски до крај, според интерната скрипта. Дополнителни четива од учебникот на Ченг: Десалинација, стр. 541, Фемтохемија 593, Хемоглобин на надморска височина 645, Хаберов процес 646, Антациди и рН во стомакот 698, Распаѓање на хартија 710, Одржување рН на крвта 724. Право на полагање имаат сите студенти кои овој предмет го имаат запишано/презапишано во овој тековен семестар.
 • 23 Декември 2016 во 10:00 II Колоквиум по предметот Општа хемија (задачи)
 • 11 Јануари 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 18 Јануари 2017 во 09:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 18 Јануари 2017 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2017 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 18.01.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 01.02.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 13 Јануари 2017 во 12:00 II колквиум во врска со теоретските предавања по предметот Општа хемија ќе се одржи во амфитетарот на Институтот за хемиај со почеток во 12 часот.
 • 01 Февруари 2017 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2017 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 18.01.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 01.02.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 19 Јануари 2017 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Прва декада, испити, теоретски дел (Општа хемија А, Неорганска хемија А, Комуникациски вештини, Етика за хемичари).
 • 02 Февруари 2017 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Втора декада, испити, теоретски дел (Општа хемија А, Неорганска хемија А, Комуникациски вештини, Етика за хемичари).
 • 20 Април 2017 во 09:00 Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.
 • 27 Април 2017 во 09:00 Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.
 • 05 Јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 08 Јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 20 Јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 27 Јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 23 Август 2017 во 10:00 Теоретски дел. Кај проф. Иван Грозданов РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 23 август 2017 ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво (теоретски дел) 1. Ангела Целакоска 61/100 бода 2. Александра Гараловска 59/100 3. Ивана Илиоска 44/100 4. Тамара Николовска 25/100 5. Ѓорѓина Ѓоргиевска 35/100 6. Арба Батку 22/100 7. Иван Младеновски 11/100 8. Зулејха Алија 02/100 Увид во оценетите тестови, вторник, 05.09.2017 г. 8-10 ч Проф. Иван Грозданов
 • 21 Август 2017 во 09:00 I - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!
 • 25 Август 2017 во 09:00 I - декада Усен испит-теорија! Предавална бр 124!
 • 04 Септември 2017 во 09:00 II - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!
 • 07 Септември 2017 во 09:00 II - декада Предавална бр 101!
 • 05 Септември 2017 во 10:00 Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов. 10-12 ч во п. 125. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017 Кај проф. Иван Грозданов ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво 1. Ивана Илиоска 79/100 2. Тамара Николовска 49 3. Зулејха Алија 46 4. Тамара Јаневска 46 5. Светлана Софрониеска 36 6. Кате Кузевска 31 7. Арба Батку 30 8. Аљтина Азири 15 9. Ана Нестороска 00 Скопје, 11.09.2017