Аналитичка хемија I - A ниво

Аналитичка хемија I - A ниво


  Следни испити од овој предмет:

 • 22 Мај 2013 во 10:00 Поправен колоквиум по Аналитичка хемија I и Аналитичка хемија II. Право да полагаат имаат оние студенти кои положиле еден од колоквиумите или студенти кои сакаат да преполагаат некој од двата колоквиума.
 • 03 Јуни 2013 во 10:00 Испити по аналитичка хемија I и II
 • 10 Јуни 2013 во 10:00 Истити по Аналитичка хемија I и II
 • 17 Јуни 2013 во 10:00 Писмени истити по Аналитичка хемија I и II, ПИСМЕН ДЕЛ (задачи)
 • 13 Јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - I декада Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 21 Јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - I декада Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21. 01. 2015 (среда) со почеток во 10 часот во сала за конференции. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 23 Јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - II декада Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 23. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 30 Јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - II декада Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 30. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот во сала за конференции. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 21 Април 2015 во 10:00 Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 28 Април 2015 во 10:00 Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 28. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. З
 • 03 Јуни 2015 во 09:00 I-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 03. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 17 Јуни 2015 во 09:00 II-дакада:Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 17. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 10 Јуни 2015 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 10. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот.
 • 24 Јуни 2015 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 24. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот.
 • 19 Август 2015 во 09:00 I-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 19. 08. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 02 Септември 2015 во 09:20 II-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 02. 09. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 26 Август 2015 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 26. 08 2015 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 09 Септември 2015 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 09. 09. 2015 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 24 Ноември 2015 во 10:00 Ноемвриска сесија: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 24. 11. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 18 Ноември 2015 во 10:00 I Колоквиум по Аналитичка хемија I
 • 13 Јануари 2016 во 09:00 I-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 22 Јануари 2016 во 09:00 II-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 22. 01. 2016 (петок) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 20 Јануари 2016 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 20. 01 2016 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 29 Јануари 2016 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29. 01 2015 (петок). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 21 Април 2016 во 09:00 Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво во априлска сесија ќе се одржи на 21. 04. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 01 Јуни 2016 во 09:00 I декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 01 06. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 14 Јануари 2016 во 09:00 II декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 14 06. 2016 (вторник) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 08 Јуни 2016 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 08. 06 2016 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 22 Јуни 2016 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 22. 06 2016 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.I
 • 14 Јуни 2016 во 09:00 II декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 14 06. 2016 (вторник) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 24 Август 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 24 08. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот (31. 08. 2016, среда). Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 01 Септември 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 01 09. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот (07. 09. 2016, среда). Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 16 Ноември 2016 во 10:00 Првиот колоквиум по предметот Аналитичка хемија I ќе се одржи на 16. 11. 2016 (среда) со почеток од 10 часот.
 • 11 Јануари 2017 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 11.01.2017 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, по договор. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 23 Јануари 2017 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 23.01.2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, по договор. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 19 Април 2017 во 10:00 Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I – А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржат на 19.04.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот.
 • 25 Април 2017 во 10:00 Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I – А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржат на 25.04.2017 (вторник) со почеток во 10 часот.
 • 29 Мај 2017 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.05.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 07 Јуни 2017 во 10:00 I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 07.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 19 Јуни 2017 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 19.06.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 21 Јуни 2017 во 10:00 II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 29 Август 2017 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.08.2017 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 12 Септември 2017 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 12.09.2017 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 04 Септември 2017 во 10:00 I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 04.09.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.
 • 14 Септември 2017 во 10:00 II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 14.09.2017 (четврток) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

  Материјали