Хемија на животната средина

Вовед. Улога и значење на хемијата на животната средина и нејзина поврза­ност со биохемијата на животната среди­на и индустриските екосистеми.  Загадувачки материи во животната средина. Јаглеводо­ро­ди. Полихлорирани бифенили. Диоксини. Фурани. Пестициди. Полиароматички јаглеводороди. Детергенти. Метали. Металооргански соединенија. Процеси во животната средина. Глобални процеси. Хемија на атмосферата и загадување на атмос­фе­ра­та. Предвидување на загадувањето на атмосферата (модели). Хемија на водата и зага­ду­ва­ње на водата. Пресметување на оптеретување на реките со органски загадувачи. Почва и загадување на почвата. Храна и загадување на храната. Влијание на хемиските супстанци врз животната средина. Токсичност. Влијание врз генетскиот материјал. Индус­триска екологија. Загадување од индустријата. Енергетика. Менаџмент на опасните материи. Техничко-тхе­но­лош­ки мерки за заштита на животната средина. Хемиски анализи и мо­ни­торинг на животната средина. Анализи на воздух, вода, почва, храна и биолошки материјал.

 

Литература:

1. D. W. Connell, Basic concepts of environmental chemistry, CRC Press LLC, Boca Raton, 1997.

2. S. E. Manahan, Environmental chemistry, Lewis Publishers, Boka Raton, 2000.

3. C. Baird, Environmental chemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 1995.

4. И. Спиревска, Хемија на животната средина, Просветно дело, Скопје, 2002.


    Следни испити од овој предмет:

  • 18 Декември 2013 во 13:00 Колоквиум II - Соба 332

    Материјали