Геохемија и минералогија

Содржина на предметната програма

Вовед во геохемија, Елементи во траги во геохемија, Радиоактивни и стабилни изотопи, Нуклеарна структура и енергетика, Органска геохемија.

Вовед во минералогија, Кристалографија, Проекции, Близнење, Хемиска анализа на минерали, Стратегии на проучувaње на минерали, Потекло на боја, Оптичка минералогија.

 

Литература

1. П. Макрески, Геохемија, интерна скрипта, 2011.

2. П. Макрески, Минералогија, интерна скрипта, 2015.

3. W.D. Nesse, Introduction to mineralogy, Oxford University Press,  Oxford , 2000.

4. C. Klein, Manual of Mineral Science, 22th edition, J. Wiley & Sons, New York, 2003.

5. V. Bermanec, Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata, Targa, Zagreb, 1999.

6. D. Slovenec, V. Bermanec, Sistematska mineralogija – mineralogija silikata, Denona d.o.o., Zagreb, 2003.


    Следни испити од овој предмет:

  • 23 Август 2017 во 12:00 септемвриска сесија, I-декада, задолжителна е пријава од студентот
  • 14 Септември 2017 во 12:00 септемвриска сесија, II-декада, задолжителна е пријава од студентот