Физичка хемија II - Б ниво

Физичка хемија II - Б ниво


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 Јануари 2013 во 09:00 Испит (на материјал од проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова)
 • 28 Јануари 2014 во 09:00 Испит (на материјал од проф.д-р Биљана Минчева-Шукарова)
 • 15 Јануари 2013 во 09:00 Испит (на материјал од проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова).
 • 15 Јануари 2014 во 09:00 Испит (на материјал од проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова).
 • 17 Јуни 2014 во 09:00 Испит
 • 24 Јуни 2014 во 09:00 Испит (аналитичка-биохемија)
 • 25 Август 2014 во 09:00 Испит
 • 03 Септември 2014 во 09:00 Испит
 • 13 Ноември 2014 во 09:00 Колоквиумот по Физичка хемија II Б-ниво аналитичка-биохемија ќе се одржи на 13-ти Ноември, четврток, со почеток во 9.00
 • 13 Ноември 2014 во 09:00 Испитот Физичка хемија II-Б ниво (стара програма) за насоката аналитичка-биохемија во Ноемвриска сесија се полага според пропозициите објавени од Деканатската управа.
 • 18 Декември 2014 во 09:00 Vtor Kolokvium
 • 12 Јануари 2015 во 09:00 Писмен испит - прва декада
 • 22 Јануари 2015 во 09:00 Писмен испит - втора декада
 • 20 Јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - прва декада
 • 29 Јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - втора декада
 • 04 Февруари 2015 во 09:00 Испит по старата програма
 • 20 Април 2015 во 09:00 Нова програма! Право на полагање, имаат : I студентите, кои уредно го имаат запишано X, XII, XIV семестар во уч.2014/2015 година, на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-3434/2 од 25.12.2009 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година II студентите, кои уредно го имаат запишано II, IV, VI И VIII семестар во уч.2014/2015 година и можат да полагаат само еден од задолжителните предмети од зимскиот семестар во уч.2014/2015 година (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-1977/2 од 18.12.2014 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година.
 • 25 Април 2015 во 09:00 Втор колоквиум (стара програма) физичка хемија 2-Б ниво
 • 27 Април 2015 во 09:00 Усмен испит Физичка хемија 2 - Б ниво Аналиичка биохемија
 • 16 Јуни 2015 во 09:00 Писмен испит и испит (стара програма)
 • 23 Јуни 2015 во 09:00 Писмен испит и испит (стара програма)
 • 22 Јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 29 Јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 24 Август 2015 во 09:00 Писмен испит задачи (нова програма) Испит (стара програма)
 • 31 Август 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 02 Септември 2015 во 09:00 Писмен испит задачи (нова програма) Испит (стара програма)
 • 09 Септември 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 05 Ноември 2015 во 09:00 Прв колоквиум Физичка хемија 2-Б ниво насока - аналитичка-биохемија
 • 17 Декември 2015 во 09:00 Вториот колоквиум по предметот Физичка хемија II - Б ниво за студентите од насоката аналитичка-биохемија
 • 12 Јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (предавална 124) стара и нова програма
 • 21 Јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар) стара и нова програма.
 • 18 Јануари 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма).
 • 27 Јануари 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма)
 • 18 Април 2016 во 12:00 Писмен испит
 • 25 Април 2016 во 12:00 Усмен испит
 • 31 Мај 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Писмен испит нова и испит стара програма (амфитеатар).
 • 06 Јуни 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Усмен испит - нова програма.
 • 10 Јуни 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Писмен испит нова и испит стара програма (амфитеатар).
 • 16 Јуни 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Усмен испит-нова програма.
 • 22 Август 2016 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма и испит стара програма
 • 29 Август 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма).
 • 01 Септември 2016 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма и испит стара програма.
 • 07 Септември 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма).
 • 28 Септември 2016 во 09:00 Писмен испит
 • 11 Ноември 2016 во 10:00 Прв колоквиум по Физичка хемија II Б ниво за студентите од Аналитичка-биохемија Колоквиумот ќе се одржи во Амфитеатарот.
 • 16 Ноември 2016 во 12:00 Писмен испит (задачи). Писмен испит (стара програма). За полагање важаат условите за ноемвриска сесија.
 • 15 Декември 2016 во 09:00 Втор колоквиум по Физичка хемија 2-Б ниво Аналитичка-биохемија
 • 12 Јануари 2017 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма. Испит (стара програма). Аналитичка-биохемија
 • 26 Јануари 2017 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма. Испит (стара програма). Аналитичка-биохемија
 • 17 Јануари 2017 во 09:00 Усмен испит (нова програма). Аналитичка-биохемија.
 • 31 Јануари 2017 во 09:00 Усмен испит (нова програма). Аналитичка-биохемија
 • 20 Април 2017 во 10:30 Писмен испит (задачи) нова програма - амфитеатар
 • 25 Април 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 29 Мај 2017 во 09:00 Писмен испит задачи. Испит (стара програма)
 • 05 Јуни 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 16 Јуни 2017 во 09:00 Писмен испит задачи. Испит (стара програма).
 • 23 Јуни 2017 во 09:00 Усмен испит.
 • 21 Август 2017 во 09:00 Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).
 • 29 Август 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 04 Септември 2017 во 09:00 Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).
 • 11 Септември 2017 во 09:00 Усмен испит.

  Материјали