Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

Содржина на предметната програма

I. Прв принцип на термодинамиката и термохемија. Функции на состојбата и патот. Реакциона енталпија и нејзина зависност од температурата. II. Втор принцип на термодинамиката. Ентропија (феномено­лошка и статистичка дефиниција). III. Трет принцип на термодинамиката. Карактерис­тични термодинамички функции. Критериуми за спонтано течење на процесите и рамнотежа кај затворени системи. Отворени системи и хемиски потенцијал. Активитет. IV. Критериуми за спонтано течење на процесите и рамнотежа кај отворени системи. Реакциона рамнотежа. Константи на хемиска рамнотежа и нивна зависност од температурата и притисокот. V. Гибсово правило на фази. Фазни дијаграми на еднокомпонентни системи. Енантиотропни и монотропни фазни трансформации. Фазни дијаграми на двоком­понентни системи. Дести­ла­ција. Правило на лостот. Трикомпонентни системи. Распределителен коефициент и екстракција. Пристап при решавање на задачи/проблеми од физичка хемија 1 (од аспект на идниот наставник).

 

Литература

1. Питер Аткинс, Жулио де Паула, Аткинсова физичка хемија (осмо издание), Просветно дело, Скопје, 2011

2. Б. Шоптрајанов, Физичка хемија 1, интерна скрипта.


  Следни испити од овој предмет:

 • 09 Април 2015 во 10:00
 • 03 Јули 2015 во 10:00 Усен испит Амфитеатар I декада
 • 10 Јули 2015 во 10:00 Усен испит Амфитеатар II декада
 • 25 Август 2015 во 10:00 I декада, теорија 9усен дел од испитот), предавална 124
 • 01 Септември 2015 во 10:00 II декада, теорија (усен дел од испитот), предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 12 Ноември 2015 во 12:00 Истит (ноемвриска сесија)
 • 20 Јануари 2016 во 10:00 Усен испит I декада
 • 29 Јануари 2016 во 10:00 Усен испит II декада
 • 06 Јуни 2016 во 10:00 Усен испит, I декада Амфитеатар
 • 16 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар
 • 24 Август 2016 во 10:00 I декада усен испит.
 • 31 Август 2016 во 10:00 II декада писмен испит.
 • 14 Ноември 2016 во 08:00 Испит Амфитеатар ЗАБЕЛЕШКА: Задолжително да си носите свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување на калкулатори.
 • 30 Јануари 2017 во 11:00 II декада, испит, амфитеатар
 • 16 Јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар
 • 05 Април 2017 во 12:00 СЕ ОДЛОЖУВА!!! Испит, дополнителна априлска сесија ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ КАЈ ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР!!! Задолжително носење калкулатор и периоден систем Амфитеатар
 • 07 Јуни 2017 во 10:00 I декада, испит Амфитеатар
 • 19 Јуни 2017 во 10:00 II декада, испит Амфитеатар
 • 25 Август 2017 во 10:00 I декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!
 • 05 Септември 2017 во 10:00 II декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

  Материјали