Структура на атоми и молекули

Програма на предметот

I. Увод во теоријата за атомска структура: полнеж, маса, бризна и радиус на електроните; први теории за структурата на атомот; радиус и полнеж на јадрото. II. Квантна теорија: бранова и корпус­куларна природа на светилината; квант на енергија; зрачење на црно тело; фотоелектричен ефект; Комптонов ефект; спектар на водород; Атомски модел на Бор. III. Честички и бранови: бранова природа на материјата; прин­цип на неопределеност; Шредингерова равенка; бранова функција; честичка во кутија. IV. Електронска структура на атомите: водороден атом и посло­жени атоми; орбитали и квантни броеви; радијален и аголен дел ана бранова функција; векторски модел на атомот; Земанов ефект; периоден систем. V. Хемиска врска: типови на хемиска врска; ковалентна врска (метода на МО и ВВ); двоатомски и повеќеатомски молекули; хибридизација и разни типови на координација; ред и должина на врска; јонска врска; енергија на врската; метална врска; водородна врска. VI. Симетрија кај молекулите: елементи и операци на симетрија, точковни групи, основи на груповата теорија. VII. Електрични својства кај молекулите: диполен момен, поларизација, полари­забилност. VIII. Магнетски својства кај молекулите: магнетски момент, дија­маг­не­тизам и парамагнетизам; нуклеарен парамагнетизам.

 

Литература

1. Г. Јовановски (2005), Структура на атоми и хемиска врска, интерна скрипта.

2. Г. Јовановски (2005), Структура на молекули, интерна скрипта.

3. Peter Atkins, Julio dePaula, Atkins’ Physical Chemistry, eighth edition, Oxford University Press, 2006.

4. D. Grdenic (2005), Molekule i kristali, Skolska knjiga, Zagreb.

5. Ira N. Levine, Physical Chemistry, Sixth Edition, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2008.


  Следни испити од овој предмет:

 • 03 Јуни 2013 во 10:00 Писмен испит I декада Амфитеатар
 • 17 Јуни 2013 во 10:00 Писмен испит II декада Амфитеатар
 • 02 Септември 2013 во 09:00 Писмен испит втора декада
 • 21 Ноември 2013 во 12:10 Прв колоквиум по Физичка хемија II, A ниво, во сала за конференции Испит по Физичка хемија I, A ниво, Испит по Физичка хемија II, A ниво, Кристалохемија Структура на атоми и молекули
 • 16 Јануари 2014 во 10:00 I декада писмени испити по Структура на атоми и молекули, Структура на атоми и Структура на молекули Во амфитеатар
 • 24 Јануари 2014 во 10:00 II декада писмени испити по Структура на атоми и молекули, Структура на атоми и Структура на молекули Амфитеатар
 • 26 Март 2014 во 09:00 Писмен испит просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 07 Мај 2014 во 08:00 I колоквиум Структура на атоми и молекули
 • 18 Јуни 2014 во 10:00 I декада
 • 28 Мај 2014 во 10:00 II колоквиум
 • 21 Август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 Септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 26 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 12 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 30 Март 2015 во 12:00 I колоквиум по предметите: - Структура на атоми и молекули (аналитичка биохемија) - Одбрани поглавја од физичка хемија (применета насока) - Одбрани поглавја од физичка хемија (наставна насока) Испитот ќе се одржи во амфитеатар.
 • 05 Мај 2015 во 10:10
 • 03 Јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар I декада
 • 10 Јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар II декада
 • 25 Август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење на калкулатори. Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 01 Септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 12 Ноември 2015 во 12:00 Испит ноемвриска сесија
 • 20 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 01 Април 2016 во 10:00 I колоквиум, Амфитеатар Задолжително да се носат калкулатори!
 • 01 Април 2016 во 10:00 Писмен испит/ априлска сесија Задолжително да се носи калкулатор!
 • 20 Мај 2016 во 20:00 II колоквиум
 • 06 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 24 Август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 31 Август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 14 Ноември 2016 во 08:00 Амфитеатар ЗАБЕЛЕШКА: Задолжително да си носите свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување на калкулатори.
 • 30 Јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 16 Јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 06 Февруари 2017 во 12:00
 • 05 Април 2017 во 12:00 СЕ ОДЛОЖУВА!!!
 • 11 Април 2017 во 11:00 I колоквиум Предавална 101 НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ КАЛКУЛАТОТРИ. Позајмување и менување калкулатори, не е дозволено!!!
 • 26 Април 2017 во 12:00 Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!
 • 07 Јуни 2017 во 10:00 I декада, испит Амфитеатар
 • 07 Јуни 2017 во 10:00 II колоквиум, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!
 • 07 Јуни 2017 во 10:00 Iдекада, писмен испит, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!
 • 19 Јуни 2017 во 10:00 II декада, писмен испит, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!
 • 25 Август 2017 во 10:00 I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!
 • 05 Септември 2017 во 10:00 II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

  Материјали