Радиохемија

Програма на предметот

Увод. Откритие на радиоактивноста. 1) ЗАКОН ЗА РАДИОАКТИВНОТО РАСПАЃАЊЕ (математичка формулација, изведување, низи од природно радиоактивни елементи, вештачка радиоактивност). 2) РАВЕНКИ НА ПОРАСТ И ОПАЃАЊЕ НА АКТИВНОСТА (експоненцијална зависност, пораст на радиоактивните производи, определување на полувремиња на трансформациите). 3) АТОМСКО ЈАДРО (структура на атомот и на јадрото, нуклеони, својства на јадрото, енергија на сврзување, семиемпириски равенки, систематика на јадрата). 4) НУКЛЕАРНИ СОСТОЈБИ И РАДИОАКТИВНИ ПРОЦЕСИ (стационарни состојби на јадрата, слоест модел за структурата на јадрото и магични броеви, теорија на гама премини и нуклеарна изомерија, бета трансформации, алфа трансформации, тунел ефект). 5) НУКЛЕАРНИ РЕАКЦИИ (модел на течна капка, природа на нуклеарните реакции, енергетика на реакциите, потенцијална и центруфугална бариера, ефикасни пресеци за апсорпција на проектили, еластични и нееластични судири, Борова теорија за нуклеарни реакции, фисија, неутрони, ефикасни пресеци за апсорпција на неутрони). 6) ДОБИВАЊЕ И ПРОУЧУВАЊЕ НА НУКЛЕАРНИТЕ РЕАКЦИИ (инструментација – циклотрон, извори на гама зраци и рендгенски зраци, извори на неутрони). 7) ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ ПОД ДЕЈСТВО НА РАДИОАКТИВНО ЗРАЧЕЊЕ (радиолиза на вода и органски соединенија). 8) РАДИОАКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ КАКО ЗАГАДУВАЧИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (основни дозиметриски методи; радијациона контрола и заштита; радијациона контрола на почва, растенија, канализациони води и дренажи, површински води).

 

Литература:

1. Владимир Ивановски, Интерна скрипта

2. G. Friedlander, J. W. Kennedy, Nuklearna i radiohemija, Naučna knjiga, Beograd, 1962

3. I. Draganić, Radioaktivni izotopi i zračenja. Knjiga I, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1981

4. Илия Т. Мишев, Основи на съвремената радиациона дозиметрия, „Техника“, София, 1971


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 Јуни 2013 во 09:00 писмен испит (Амфитеатар)
 • 19 Јуни 2013 во 09:00 писмен испит (Амфитеатар)
 • 11 Јуни 2013 во 09:00 Усмен испит
 • 24 Јуни 2013 во 09:00 Усмен испит
 • 20 Август 2013 во 09:00 Писмен испит
 • 03 Септември 2013 во 09:00 Писмен испит Радиохемија
 • 23 Август 2013 во 09:00 Усмен испит Радиохемија
 • 06 Септември 2013 во 09:00 Радиохемија усно
 • 15 Јануари 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 28 Јануари 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 17 Јуни 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 24 Јуни 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 23 Јуни 2014 во 09:00 Усмен испит
 • 30 Јуни 2014 во 09:00 Усмен испит
 • 25 Август 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 03 Септември 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 01 Септември 2014 во 10:00 Усмен испит
 • 12 Септември 2014 во 10:00 Усмен испит
 • 13 Ноември 2014 во 09:00 Писмениот испит по предметот „Радиохемија“ и „Радиохемија со радиохемија на животната средина“ во Ноемвриска сесија се полага според пропозициите за оваа сесија, објавени од Деканатската управа.
 • 17 Ноември 2014 во 09:00 Усмениот испит по предметот „Радиохемија“, ќе се одржи на 17.11.2014 со почеток во 9.00 часот
 • 12 Јануари 2015 во 09:00 Писмен испит - прва декада
 • 22 Јануари 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 22 Јануари 2015 во 09:00 Писмен испит-втора декада
 • 20 Јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - прва декада
 • 29 Јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - втора декада
 • 20 Април 2015 во 09:00 Писмен испит Право на полагање, имаат : I студентите, кои уредно го имаат запишано X, XII, XIV семестар во уч.2014/2015 година, на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-3434/2 од 25.12.2009 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година II студентите, кои уредно го имаат запишано II, IV, VI И VIII семестар во уч.2014/2015 година и можат да полагаат само еден од задолжителните предмети од зимскиот семестар во уч.2014/2015 година (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-1977/2 од 18.12.2014 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година.
 • 27 Април 2015 во 09:00 Усмен испит Радиохемија
 • 16 Јуни 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 23 Јуни 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 22 Јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 29 Јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 24 Август 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 31 Август 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 02 Септември 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 09 Септември 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 16 Ноември 2015 во 13:00 Писмен испит по предметот Радиохемија (ноемвриска сесија)
 • 24 Ноември 2015 во 11:00 Усмен испит по предметот Радиохемија (ноемвриска сесија)
 • 12 Јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (предавална 124)
 • 21 Јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар)
 • 18 Јануари 2016 во 09:00 Усмен испит
 • 27 Јануари 2016 во 09:00 Усмен испит
 • 18 Април 2016 во 12:00 Писмен испит
 • 11 Мај 2016 во 12:00 Втор колоквиум
 • 31 Мај 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 06 Јуни 2016 во 09:00 Усмен испит.
 • 10 Јуни 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 16 Јуни 2016 во 09:00 Усмен испит.
 • 22 Август 2016 во 09:00 Писмен испит
 • 29 Август 2016 во 09:00 Усмен испит
 • 01 Септември 2016 во 09:00 Писмен испит.
 • 07 Септември 2016 во 09:00 Усмен испит.
 • 16 Ноември 2016 во 12:00 Писмен испит За полагање важат правилата за ноемвриска сесија
 • 12 Јануари 2017 во 09:00 Писмен испит.
 • 26 Јануари 2017 во 09:00 Писмен испит.
 • 17 Јануари 2017 во 09:00 Усмен испит.
 • 31 Јануари 2017 во 09:00 Усмен испит.
 • 03 Април 2017 во 08:15 Prv kolokvium
 • 22 Мај 2017 во 09:00 Втор колоквиум
 • 29 Мај 2017 во 09:00 Писмен испит
 • 05 Јуни 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 16 Јуни 2017 во 09:00 Писмен испит задачи.
 • 23 Јуни 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 21 Август 2017 во 09:00 Писмен испит
 • 29 Август 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 04 Септември 2017 во 09:00 Писмен испит
 • 11 Септември 2017 во 09:00 Усмен испит.