Кристалохемија

Содржина на предметната програма

I. Дефиниција на кристал и анизотропност; принцип на коресподентност; концепт на елементарна ќелија; седумте кристални системи; кристал = решетка + мотив; надворешна форма (морфологија) на кристали; Милерови индекси; Бравеови решетки; фракциони координати; три аспекта на хексагоналниот кристален систем; тригонален кристален систем–ромбоедарска решетка–хексагонална решетка; симетрија (идентитет, огледална симетрија, ротациона симетрија); точковна симетрија, ротоинверзија и роторефлексија; кристални класи (точковни групи); транслациона симетрија и планарни групи; лизговни рамнини во кристали; винтови оски кај тела и кристали; просторни групи и нивно означување; кристален систем–кристална класа–просторна група; просторни групи и интернационални табели (Pmm2 и P21/c).

II. Основни поими во криста­ло­хемија: наједноставни типови структури; фактори што ја определуваат структурата; теорија на густо пакување на сферни честички; изоморфизам и полиморфизам; квазикристали, идеални и реални кристали.

III. Вовед во рендгенска структурна анализа: рендгенски зраци; реална и реципрочна решетка; расејување и дифракција (равенки на Лауе, Брегов закон, Евалдова сфера); метода на Лауе; метода на Вајзенберг; метода на прецисија; метода на осцилација; методи за решавање на структура од монокристал; рендгенска дифракција од спрашен примерок.

 

Литература

1. П. Макрески, Рендгенска структурна анализа, интерна скрипта, 2015.

2. Г. Јовановски, Кристалохемија, интерна скрипта, 2005.

3. C. W. Bunn – превод од англиски: J. Misovic, Hemijska kris­ta­lo­grafija, Tehnolosko-metalurski fakultet, Beograd, 1979.

4. Peter Atkins, Julio dePaula, Atkins’ Physical Chemistry, eighth edition, Oxford University Press, 2006.

5. C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2001.


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 Јуни 2013 во 10:00 Писмен испит II декада
 • 05 Септември 2013 во 10:00 Писмен испит Кристалохемија II декада, 10.00 часот во предавална 124
 • 21 Ноември 2013 во 12:10 Прв колоквиум по Физичка хемија II, A ниво, во сала за конференции Испит по Физичка хемија I, A ниво, Испит по Физичка хемија II, A ниво, Кристалохемија Структура на атоми и молекули
 • 19 Декември 2013 во 10:05 Во сала за конференции II колоквиум
 • 16 Јануари 2014 во 10:00 I декада писмен испит по Кристалохемија Амфитеатар
 • 24 Јануари 2014 во 10:00 II декада писмен испит по Кристалохемија Амфитеатар
 • 26 Март 2014 во 09:00 Писмен испит просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 18 Јуни 2014 во 10:00 I декада
 • 21 Август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 Септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 12 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 26 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 25 Август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 01 Септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 12 Ноември 2015 во 12:00 Истит (ноемвриска сесија)
 • 24 Ноември 2015 во 10:15
 • 10 Декември 2015 во 08:15 II Kolokvium
 • 28 Јануари 2016 во 12:00 јануарска сесија, втора декада, предавална 124
 • 20 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 01 Април 2016 во 10:00 Писмен испит/ априлска сесија Задолжително да се носи калкулатор!
 • 06 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 24 Август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 31 Август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 14 Ноември 2016 во 08:00 Амфитеатар ЗАБЕЛЕШКА: Задолжително да си носите свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување на калкулатори.
 • 24 Ноември 2016 во 08:00 Предавална 101
 • 30 Јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 16 Јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 26 Април 2017 во 12:00 Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!
 • 07 Јуни 2017 во 10:00 I декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар
 • 19 Јуни 2017 во 10:00 II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар
 • 25 Август 2017 во 10:00 I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!
 • 05 Септември 2017 во 10:00 II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

  Материјали