Распоред за предавања за предмети од I семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)          
1 Општа хемија – А ниво 4+2+3 проф. д-р Иван Грозданов     08-10 Х125 10-12 Х125  
2 Општа хемија – А ниво 4+2+3 проф. д-р Валентин Мирчески   10-12 ХА    10-12 ХА  
3 Математика -  Б ниво 4+4+0 проф. д-р Борко Илиевски   08-10 ХА   08-10 ХА  
4 Психологија 2+2+0 проф. д-р Огнен Спасовски          
5 Македонски јазик 2+2+0 проф. д-р Симон Саздов        14:30-16:30 А3 филолошки  
6 Комуникациски вештини 2+2+0 проф. д-р Иван Грозданов  
10-12 СК    
  Студии по хемија (применета насока)          
1 Општа хемија – А ниво 4+2+3 проф. д-р Иван Грозданов     08-10 Х125 10-12 Х125  
2 Општа хемија – А ниво 4+2+3 проф. д-р Валентин Мирчески   10-12 ХА   10-12 ХА  
3 Математика I – А ниво 4+3+0 проф. д-р Борко Илиевски   08-10 ХА   08-10 ХА  
4 Примена на компјутери во хемијата 2+2+0 проф. д-р Зоран Здравковски 8-12 медиотека        
5 Oпшта физика I – А ниво 3+1+3 проф. д-р Олга Галбова   10-12 Ф241 10-12 Ф241    
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)          
1 Општа хемија – А ниво 4+2+3 проф. д-р Иван Грозданов     08-10 Х125 10-12 Х125  
2 Општа хемија – А ниво 4+2+3 проф. д-р Валентин Мирчески   10-12 Х101   10-12 ХА  
3 Математика – Б ниво 4+4+0 проф. д-р Борко Илиевски   08-10 ХА   08-10 ХА  
4 Примена на компјутери во хемијата 2+2+0 проф. д-р Зоран Здравковски 8-12 медиотека        
5 Oпшта биологија 4+0+3 проф. д-р И. Тавчиовска-Василева     13-15 ИБ242   12-14 ИБ242
  Студии на други институти          
  Студии по биологија          
1 Хемија 4+0+4 проф. д-р Слоботка Алексовска     8-10 X124   8-10 X124

Распоред за предавања за предмети од III семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)          
1 Аналитичка хемија -  Б ниво 4+1+5 доц. д-р Марина Стојановска 8-10 Х125   10-13 Х125    
2 Органска хемија I -  Б ниво 3+1+4 проф. д-р Јане Богданов   12-15 Х125      
3 Хемија во практика 3+2+0 проф. д-р Горан Стојковиќ        8-12 СК  
4 Историја на хемијата 2+1+0 проф. д-р Владимир Петрушевски          
5 Изборен - хемија              
  Студии по хемија (применета насока)          
1 Аналитичка хемија I – А ниво 3+2+4 доц. д-р Марина Стојановска 8-10 Х125   10-13 Х125    
2 Органска хемија I – А ниво 4+1+5 проф. д-р Јане Богданов   12-15 Х125      
3 Теоретска неорганска хемија 4+0+0 проф. д-р Билјана Пејова       10-12 Х101 10-12 Х124
4 Математички методи во хемијата 3+2+0 проф. д-р Игор Кузмановски     8-10 СК   10-13 Х101
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)          
1 Аналитичка хемија I – А ниво 3+2+4 доц. д-р Марина Стојановска 8-10 Х125   10-13 Х125    
2 Органска хемија I – А ниво 4+1+5 проф. д-р Емил Поповски 10-12 Х101 10-12 Х124      
3 Општа физиологија II 3+0+3 проф. д-р Митко Младенов         10-13 БА
4 Хемиска микробиологија 2+0+2 доц. д-р Наталија Панчевска -Атанасовска      8-10 ИБ205    
  Студии на други институти          
  Студии по биологија           
1 Аналитичка и инструментална хемија 4+0+3 доц. д-р Миха Буклески 8-10 Х125       11-13 X125

Распоред за предавања за предмети од V семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)      
 
1 Биохемија I – Б ниво 3+0+3 доц. д-р Наташа Ристовска  

 10-12  X125

     8-10 X101
2 Физичка хемија за наставна насока II -  Б ниво 3+0+3 доц. д-р Миха Буклески          
3 Општа методика во хемијата 3+2+2 доц. д-р Марина Стојановска          10-13 Х308
4 Хемија на животната средина 2+0+4 проф. д-р Игор Кузмановски    8-10 Х124      
5 Изборен УКИМ              
  Студии по хемија (применета насока)          
1 Биохемија I – Б ниво 3+0+3 доц. д-р Наташа Ристовска    10-12 X125
   8-10 X101
2 Инструментални аналитички методи – А ниво 4+1+4 проф. д-р Марина Стефова   8-10 Х101 8-11 Х101    
3 Физичка хемија II – А ниво 4+2+4 проф. д-р Љупчо Пејов  8-10 Х124      8-10 Х101  
4 Теоретска органска хемија  4+0+0 проф. д-р Љупчо Пејов    10-12 Х125      
5 Изборен УКИМ              
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)          
1 Биохемија I – А ниво 4+1+5 доц. д-р Наташа Ристовска    10-12 Х125      8-10 Х101
2 Инструментални аналитички методи – А ниво 4+1+4 проф. д-р Марина Стефова   8-10 Х101 8-11 Х101    
3 Физичка хемија II – Б ниво 3+0+3 проф. д-р Владимир Ивановски        9-12 Х125  
4 Секундарни метаболити: изолација и својства 2+0+4 доц. д-р Наташа Ристовска      11-13 Х101    
5 Управување со квалитет во хемиска лабораторија 2+0+2 проф. д-р Горан Стојковиќ    12-14 Х124      
  Студии на други институти          

Распоред за предавања за предмети од VII семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)          
1 Методика на хемиското експериментирање I  3+1+5 проф. д-р Владимир Петрушевски       8-12 Х308  
2 Хоспитации 2+4+0 доц. д-р Марина Стојановска          
3 Изборен              
4 Изборен              
  Студии по хемија (применета насока)          
1 Експериментална органска хемија 2+0+5 проф. д-р Јане Богданов     8-10    
2 Методи за определување на молекулски структури 2+1+1 проф. д-р Виктор Стефов 12-16 Х101        
3 Хемија на животната средина 2+0+4 проф. д-р Игор Кузмановски   8-10 Х124      
4 Кристалохемија 3+1+1 проф. д-р Петре Макрески    13-16      
5 Хемија на комплексни соединенија 3+0+4 проф. д-р Слоботка Алексовска          
6 Изборен              
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)          
1 Клиничка биохемија 3+0+3 Медицински факултет настава во определени денови - датумите ќе бидат објавени        
2 Методи за определување на молекулски структури 2+1+1 проф. д-р Виктор Стефов 12-16 Х125        
3 Имунохемија со имунологија 2+0+2 проф. д-р Ицко Ѓоргоски  10-12 Х125        
4 Биохемија III  3+0+3 проф. д-р Сашо Панов          
5 Изборен хемија              
  Студии на други институти          

Легенда

ИБ - Институт за биологија

ИГ - Институт за географија

ИФ - Институт за физика

ИХ - Институт за хемија

ИМ - Институт за математика

ФА - Голем физички амфитеатар

ХА - Голем хемиски амфитеатар

БА - Биолошки амфитеатар

ФФ - Филозофски/Филолошки факултет

СК - Сала за конференции (Институт за хемија)

БГ - Предавална во ботаничка градина

Бројките означуваат број на просторија