Во прилог е прирачникот за студентите кои се запишани на Природно-математичкиот факултет на студии по хемија (сите насоки).