Редовен професор д-р Методија Најдоски prof. Dr Metodija Najdoski


Кабинет 223 Локал Дир. телефон 02 3249948 Email [protected email] Консултации Понеделник 09.00-10.00 и Петок 10.00 - 11.00

Д-р Методија НАЈДОСКИ, доцент, е роден на 17 април, 1968 г. во Прилеп. Основното и средното обра­зование ги завршил во родното место. Во учебната 1987/88 г. се запишал на студии по хемија препа­ра­тивна насока на Природно-матема­тич­ки­от факултет, кадешто и дипломирал (прв во својата генерација) во 1992 г. На пост­дип­лом­ски сту­дии се запишал во учебната 1993/94 г., а магистерската работа, под наслов: “Пригот­ву­ва­ње и каракте­ри­за­ција на тенки слоеви од сулфиди на бакар и олово и оксиди на цинк и кадмиум” успешно ја одбранил во јуни 1996 г. Своето стручно и академско усовршување го продолжува со работа на докторската дисертација под менторство на проф. Иван Грозданов. Во 2000 г., се здобива со звањето доктор по хемиски науки, откако успешно ја одбранува својата дисертација под наслов: “Хемиски методи за приготвување калциум фосфатни слоеви врз метални супстрати”. Веднаш по за­вршувањето на студиите, д-р Методија Најдоски бил за­држан на Институтот за хемија како волонтер и бил вклучен во изведу­вање­то на вежбите, а во 1993 г., е примен на работа како стручен соработник во Заводот за неор­ганска хемија, на Институтот за хемија при Природно-математичкиот фа­култет во Скопје. Во 1996 г., избран е за помлад асис­тент. Истата година, по од­браната на магистерската работа е избран за асис­тент, а во 2002 г., е избран во звањето доцент за предметите: општа и неорганска хемија (за студии по биологија - насока биохемиско-физио­лошка), пре­па­ра­тив­на неорганска хемија (за студии по хемија и корис­тење на хемиска литература (за студиите по хемија). Од самото врабо­ту­ва­ње­, д-р Методија Најдоски одржувал лабораториски вежби од повеќе предмети: методи на хемиско експе­ри­ментирање, основи на неорганската хемија, систематика на елементите, препа­ра­тив­на неорганска хемија, хемија на комплексни соединенија и посебни поглавја од неорганската хемија ‡ за студиите по хемија; медицинска хемија (за сту­ден­тите од Медицинскиот и Стома­то­лошкиот факултет), хемија (за студентите од ИСИЖС и за питомците од Воената академија). Д-р Методија Најдоски е еден од основачите на лабораторијата за хемиско школско екс­периментирање за студен­ти­те од наставната насока на сту­диите по хемија. За одбележување е и неговото учество во поставувањето на минералошката збирка на Институтот за хемија. Досегашната научноистражувачка работа на д-р Методија Најдоски се одвивала во две насоки: препаративна неорганска хемија и истражувања во хемиското образование. Всушност, уште од самото вра­бо­ту­вање, неговата научна работа е насочена кон развивање на хемиски методи за депозиција на неор­ган­ски материјали во форма на тенки слоеви кои најчесто имаат полуспроводнички својства. Во досегашната дејност на истражување д-р Методија Најдоски има објавено вкупно 46 трудови од кои 31 се објавени надвор од Македонија. Од нив 17 се објавени во списанија со импакт фактор, а 14 се објавени во спи­са­нија без импакт фактор од кои позначајни се: M. Najdoski, I. Grozdanov, B. Minceva-Sukarova, Oriented cad­mi­um oxide thin solid films, Journal of Materials Chemistry, 6, 761-764 (1996); M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey and B. B. Siracevska, Chemical bath deposition of mercury(II) sulfide thin layers, Journal of Materials Chemistry, 8, 2213-2215 (1998); M. Z. Najdoski, P. Majhi, I. S. Grozdanov, A simple che­mi­cal method for preparation of hydroxy­apa­tite coatings on Ti6Al4V substrate, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 12, 479-483 (2001); M. Najdoski, V. M. Petruševski, A novel experiment for fast and simple determination of the oxygen content of air, Journal of Chemical Education, 77, 1447-1449 (2000); M. Najdoski, Determination of the oxygen content in the air, Microscale Chemistry Experimentation For All Ages, Eds. M. Hugerat, P. Schwarz, M. Livneh, The Academic Arab College for Education in Israel, Haifa, 2006, 286-291. Вкупниот број на цитираност на трудовите на доцент Најдоски во SCI изнесува 142. Во рамките на научни манифестации презентирал 20 трудови од кои 12 на домашни конгреси, а 8 на странски манифестации. Од оваа активност произлегуваат 6 труда печатени во зборници од конгреси и советувања. Активноста на полето на методиката на хемиското експериментирање се манифестира и преку презентирање на 3 трудови на домашни манифес­та­ции и 8 трудови на странски маниестации од кои два се усно презентирани во рамките на секциски предавања или работилници. Доц. Најдоски во својата актива бележи и предавања на различни едукативни семинари во рамките на два Темпус проекти, како и предавања во организација на Истра­жу­вач­киот центар Петница во Србија и за аудиториум на средношколски ученици и професори. За истак­нување од оваа активност е и поканата на доц. Најдоски во 2006 г. во улога на визитинг професор да одржи 20 часа предавања од областа на методиката на хемиското експериментирање на Иберо-аме­ри­кан­ски­от универзитет во Мексико. Автор е на 2 универзитетски учебника, 4 практикума, една збирка задачи и 2 интерни скрипти. Исто така, тој е автор и на 3 едукативни мулти­ме­ди­јал­ни компакт дискови, како и на 3 епизоди од телеви­зис­ката серија “Во светот на хемиските експерименти” емитирана на прог­ра­ма­та на Македонската телевизија. Бил ментор на еден кандидат за магистерска работа и на 10 кандидати за дипломска работа. Учествувал во реали­за­ци­ја­та на 7 научноистражувачки проекти од кој три се со меѓународно учество. Учествувал и во реализа­ци­ја­та на 3 проекти за развој на образованието во Македонија. Покрај тоа, тој е раководител на програмата: “Методика на хемиското експери­мен­тирање” која е вклу­чена во проектот за модернизација на образованието, а истовремено како акредитиран тренер е вклучен во ката­логот на понудувачи на образовни услуги во истиот проект. Од август 1998 г., до мај 1999 г., д-р Најдоски прес­­­тојувал во Заводот за инженерство на мате­ријали на Држав­­ни­от универзитет на Аризона, САД. Д-р Методија Најдоски оваа година е избран за координатор на сту­дис­ките програми при Институтот за хемија. Тој е член на: Македонско-американската алумни асоцијација и Сојузот на хемичарите и технолозите на Македо­ни­ја. Освен тоа, бил член на Органи­зациониот одбор на III конгрес за чиста и применета хемија на студентите од Ма­ке­до­ни­ја, како и член на Организациониот одбор на IV конгрес за чиста и применета хемија на студен­ти­те од Македонија. Бил член и за комисии на натпреварите по хемија “Наука на младите” за учени­ците од средните училишта орга­ни­зи­рани од страна на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија (1993‡2006), а и член во комисијата за натпре­ва­ри­те по применета хемија за учениците од основ­ни­те училишта (2000‡2006) органи­зи­ран од страна на Сојузот на клубовите на млади техничари и природ­ници на Македонија, како и член на комисијата на натпреварот по хемија “Дејан Димовски” за учениците од основните училишта (2000‡2006) организиран од приватниот колеџ “Јахја Кемал” од Скопје. Бил член и на комисијата за оце­ну­ва­ње на трудови од областа на хемијата и физиката на регионалниот натпревар што се одржа 2005 г., во Софија, Република Бугарија. Доц. Најдоски на 26-та Интернационална изложба на пронајдоци, технички унапредувања, нови производи и тво­рештво на млади Макинова 2006, за иновацијата Образовни комплети за наставата по хемија доби награда за најуспешна иновација од Универ­зитетите во Република Македонија. Оваа година колегата Најдоски е но­ми­ни­ран како експерт за РХБ заштита од Дирекцијата за заштита и спасување во мисијата на Република Македо­ни­ја во НАТО-Брисел.

1.    V. M. Petru[evski, M. Najdoski, EKSPERIMENTOT VO NASTA­VATA PO HEMIJA (kniga prva), MAGOR, Skopje, 2000.

2.    M. Najdoski, V. M. Petru[evski, EKSPERIMENTOT VO NASTA­VATA PO HEMIJA (kniga vtora) MAGOR, Skopje, 2002.

3.    M. Najdoski, ZBIRKA ZADA^I PO OP[TA I NEORGAN­SKA HE­MI­JA, Prvo izdanie, Avtorot, Skopje, 2006.

4.    M. Najdoski, ZBIRKA ZADA^I PO OP[TA I   NEORGAN­SKA HE­MI­JA, Vtoro izdanie, Avtorot, Skopje, 2009.

5.    M. Najdoski, EKSPERIMENTALNA NEORGANSKA HEMI­JA, Avtorot,  Skopje, 2011.

6.    M. El-Marsafy, P. Schwarz, M. Najdoski, MICROSCALE CHEMISTRY EXPERIMENTS USING WATER AND DISPOSABLE MATERIALS (with DVD), M. Najdoski, Skopje, 2011.

7.    M. El-Marsafy, P. Schwarz, M. Najdoski,  CHEMIE IM KLEINMAßTAB EXPERIMENTE MIT WASSER IN EINWEGMATERIALIEN (Mit DVD), M. Najdoski, Skopje, 2011.

8.    M. Najdoski, S. Demiri, HEMISKI EKSPERIMENTI VO OPTI^KA PROEKCIJA ZA NASTAVATA PO HEMIJA, M. Najdoski, Skopje, 2011.

9.    M. Najdoski, OP[TA I NEORGANSKA HEMIJA, Avtorot,  Skopje, 2011.

10.    M. Najdoski, M. Buklevski, ZBIRKA RE[ENI ZADA^I PO OP[TA HE­MI­JA, Avtorot,  Skopje, 2011.

Studiski prestoj vo stranstvo do 3 meseca

 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2007;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2007;
 • Nottingham Trent University, Nottingham UK 2008;
 • Jegelonian University and Forensic Research Institute Krakow, Poland 2008;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2008;
 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2008;
 • Alicante University, Alicante, Spain 2008;
 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2009;
 • BAN, Sofija, Bulgaria, 2010;
 • NATO, Brussels, Belgium, 2010;
 • Sielnica (Training center), Slovakia, 2010;
 • Bar-Ilan University, Ramat Gan, Izrael, 2011.

Spisok na trudovi

1. PE^ATENI NAU^NI TRUDOVI

1.01. I. Grozdanov, C. K. Barlingay, S. K. Dey, M. Ristov, M. Najdoski, EXPERIMEN¬¬¬TAL STUDY OF COPPER THIOSULFATE SYSTEM WITH RESPECT TO THIN-FILM DEPOSITION, Thin Solid Films, 250, 67-71 (1994).
1.02. M. Najdoski, B. Minceva-Sukarova, A. Drake, I. Grozdanov, C. J. Chunnilall, OPTI¬CAL PROPERTIES OF THIN SOLID FILMS OF LEAD SULFIDE, Journal of Molecular Structure, 349, 85-88 (1995).
1.03. I. Grozdanov, M. Najdoski, OPTICAL AND ELECTRICAL PRO¬PER¬TIES OF COPPER SULFIDE FILMS OF VARIABLE COMPOSITION, Solid State Chemistry, 114, 469-475 (1995).
1.04. M. Najdoski, I. Grozdanov, B. Minceva-Sukarova, ORIENTED CADMIUM OXIDE THIN SOLID FILMS, Journal of Materials Chemistry, 6, 761-764 (1996).
1.05. B. Minceva-Sukarova, M. Najdoski, I. Grozdanov, C. J. Chunnilall, RAMAN SPECTRA OF THIN SOLID FILMS OF SOME METAL SULFIDES, Journal of Molecular Structure, 410-411, 267-270 (1997).
1.06. M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey and B. B. Siracevska, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF MERCURY(II) SULFIDE THIN LAYERS, Journal of Materials Chemistry, 8, 2213-2215 (1998).
1.07. I. Grozdanov, M. Najdoski, S. K. Dey, A SIMPLE SOLUTION GROWTH TECNIQUE FOR PbSe THIN FILMS, Materials Letters, 38, 28-32 (1999).
1.08. Lj. Pejov, G. Jovanovski, O. Grupe, M. Najdoski, B. Šoptrajanov, ANHARMONICITY OF WATER STRETCHING VIBRATIONS IN SERIES OF ISOMORPHOUS CRYSTALLINE HYDRATES II. METAL(II) SACCHARINATES HEXAHYDRATES (METAL (II) {Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd}), Journal of Molecular Structure, 482-483, 115-120 (1999).
1.09. B. Pejova, M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF {111} TEXTURED MERCURY(II) SELENIDE THIN LAYERS ON TRANSPARENT POLYESTER SHEETS, Journal of Materials Chemistry, 9, 2889-2892 (1999).
1.10. B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, Fabrication of Nanocrystalline {111}textured Ag2Se Films by a Chemical Solution Method, 16 Kongres na SHTM, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 175-178, 1999.
1.11. B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPO¬SITION OF {111} TEXTURED MERCURY(II) SELENIDE THIN LAYERS ON TRANSPARENT POLYESTER SHEETS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 171-174, 1999.
1.12. M. Z. Najdoski, P. Majhi, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, A SIMPLE METHOD FOR PREPARATION OF HYDROXYAPATITE COATINGS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 183-186, 1999.
1.13. M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL METHOD FOR DEPOSITION OF MONETITE COATINGS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 179-182, 1999.
1.14. M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE COATINGS ON METAL SUBSTRATES, 16TH Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 167-170, 1999.
1.15. M. Najdoski, B. Pejova, I. Grozdanov, Lj. Pejov, QUANTUM THEORE¬TICAL MODELLING OF HgS, HgSe, PbS, PbSe, Ag2S AND Ag2Se THIN FILMS BY THE FINITE-CLUSTER METHODOLOGY. COMPARISON WITH THE EXPERIMENTAL RESULTS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 163-166, 1999.
1.16. B. Pejova, M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF NANOCRYSTALINE (111) TEXTURED Ag2Se THIN FILMS, Materials Letters, 45, 269-273 (2000).
1.17. B. Pejova, M. Najdoski, I. S. Grozdanov, A. Isahi, CHEMICAL SOLUTION METHOD FOR FABRICATION OF NANOCRYSTALINE -Fe2O3 THIN FILMS, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 11, 405-409 (2000).
1.18. B. Pejova, T. Kocareva, M. Najdoski, I. S. Grozdanov, A SOLUTION GROWTH ROUTE TO NANOCRYSTALLINE NICKEL OXIDE THIN FILMS, Applied Surface Science, 165, 271-278 (2000).
1.19. J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, ELECTROCHROMIC NICKEL OXIDE THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNIQUES, Balkan Physics Leters, (2000).
1.20. V. Petruševski, V. Ivanovski, M. Najdoski, FT-IR REFLECTION SPECTRA OF SINGLE CRYSTALS: RESOLVING PHONONS OF DIFFERENT SYMMETRY WITHOUT POLARISED RADIATION, Journal of Serbian Chemical Society, 65, 529-536 (2000).
1.21. M. Z. Najdoski, P. Majhi, I. S. Grozdanov, A SIMPLE CHEMICAL METHOD FOR PREPARATION OF HYDROXYAPATITE COATINGS ON Ti6Al4V SUBSTRATE, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 12, 479-483 (2001).
1.22. B. Boev, V. Bermanec, T. Serafimovski, S. Lepitkova, S. Mikulicic, M. Soufek, G, Jovanovski, T. Stafilov, M. Najdoski, ALLCHAR MINERAL ASSEM¬BLA¬GE, Geologica Macedonica, 15-16, 1-23 (2001-2002).
1.23. G. Jovanovski, B. Boev, P. Makreski M. Najdoski, G. Mladenovski, MINE¬RALS FROM MACEDONIA, XI. SILICATE VARIETIES AND THEIR LO¬CA¬LITIES – IDENTIFICATION BY FT IR SPECTROSCOPY, Bulletin of the Chemists and Technologies of Macedonia, 22, 111-141 (2003).
1.24. J. Velevska, R. A. Neskovska M. Najdoski, COLORATION EFFICIENCY OF CHEMICALLY DEPOSITED ELECTROCHROMIC THIN FILMS, Physica Macedonica, 53/54, 53-58 (2004).
1.25.. T. Todorovski, M. Najdoski, J. Velevska, CHEMICAL DEPOSITION OF MOLYBDENUM OXIDE THIN FILMS FROM DIMETHYL SULFATE BATH, International Journal of Pure and Applied Chemistry, 1(4), 549-552 (2006).
1.26. J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, R. Neskovska, OPTICAL PROPERTIES OF THIN ELECTROCHROMIC NICKEL OXIDE THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNIQUES, VIII Simpozijum sa me¬đuna¬rod¬nim učešćem "Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2006", Novi Sad, 26,27 Oktobar, 241-248 (2006).
1.27. E. Popovski, J. Bogdanov, M. Najdoski, E. Hey-Hawkins, REACTION OF (BENZAMIDO-METHYL)TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE WITH SO¬ME INORGANIC NUCLEOPHILES IN AQUEOUS MEDIA, Molecules, 11, 279-285 (2006).
1.28. T. Todorovski, M. Najdoski, THE SOLUTION GROWTH ROUTE AND CHA¬RAC¬TERIZATION OF ELECTROCHROMIC TUNGSTEN OXIDE THIN FILMS, Materials Research Bulletin, 42, 2025-2031 (2007).
1.29. T. Todorovski, M. Najdoski, J. Velevska, MOLYBDENUM OXIDE THIN SOLID FILMS PREPARED WITH A NEW CHEMICAL BATH DEPO¬SI¬TION METHOD, Physica Macedonica, 56 (2007).
1.30. A Cahil, M. Najdoski, V. Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNESIUM AMMONIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISOMORPHOUS ANALOGUES. IV. FTIR SPECTRA OF PRO¬TI¬ATED AND PARTIALLY DEUTERATED NICKEL AMMONIUM PHOS¬PHATE HEXAHYDRATE AND NICKEL POTASSIUM PHOSPHATE HEXA¬HYDRATE, J. Mol. Struct., 834-836, 408-413 (2007).
1.31. V. Stefov, B. Šoptrajanov, M. Najdoski, B. Engelen and H. D. Lutz, INFRA¬RED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE¬SI¬UM AMMO¬NIUM PHOS¬PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO¬MOR¬PHOUS ANA¬LOGUES. V. SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEU¬TE¬RA¬TED MAGNESIUM AMMONIUM ARSENATE HEXAHYDRATE (AR¬SEN¬STRU¬VITE), J. Mol. Struct., 872, 87-92 (2008).
1.32. M. Najdoski, T. Todorovski, A SIMPLE METHOD FOR CHEMICAL BATH DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC TUNGSTEN OXIDE FILMS, Materials Chemistry and Physics, 104, 483–487 (2007).
1.33. A. Cahil, B. Šoptrajanov, M. Najdoski, H. D. Lutz, B. Engelen and V. Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE¬SI¬UM AMMO¬NIUM PHOS¬PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO¬MOR¬PHOUS ANA¬LOGUES. VI. FT-IR SPECTRA OF ISOMORPHOUSLY ISOLATED SPECIES. NH4+ IONS ISOLATED IN MKPO4 • 6H2O (M = Mg; Ni) AND PO43- IONS ISOLATED IN MgNH4AsO4 • 6H2O, J. Mol. Struct., 876, 255-259 (2008).
1.34. V. Koleva, V. Stefov, A. Cahil, M. Najdoski, B. Šoptrajanov, B. Engelen, H.D. Lutz, INFRARED AND RAMAN STUDIES OF MANGANESE DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE, Mn(H2PO4)2•2H2O. I. REGION OF THE VIBRATIONS OF THE PHOSPHATE IONS AND EXTERNAL MODES OF THE WATER MOLECULES , J. Mol. Struct., 917, 117–124 (2009).
1.35. V. Koleva, V. Stefov, A. Cahil, M. Najdoski, B. Šoptrajanov, B. Engelen, H.D. Lutz, INFRARED AND RAMAN STUDIES OF MANGANESE DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE, Mn(H2PO4)2•2H2O. II. THE REGION OF THE INTERNAL OH GROUP VIBRATIONS, J. Mol. Struct., 919, 164–169 (2009).
1.36. V. Stefov, A.Cahil, B. Šoptrajanov, M. Najdoski, F. Spirovski, B. Engelen, H.D. Lutz3, V. Koleva, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE¬SI¬UM AMMO¬NIUM PHOS¬PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO¬MOR¬PHOUS ANA¬LOGUES. VII. SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEUTERATED HEXAGONAL MAGNESIUM CAESIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE, J. Mol. Struct., 924–926, 100–106 (2009).
1.37. J. Velevska, M. Pecovska-Gjorgjevich, M. Najdoski, N. Stojanov, STUDIES ON ELECTROCHROMISM OF CHEMICALLY DEPOSITED NICKEL OXIDE THIN FILMS, Silpakorn U Science & Tech J, 5(5), 34-42 (2011).
1.38. S. Demiri, M. Najdoski, J. Velevska, A SIMPLE CHEMICAL METHOD FOR DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC PRUSSIAN BLUE THIN FILMS, Mater. Res. Bull., in press (2011), doi:10.1016/j.materresbull.2011.08.021
1.39. B. Šoptrajanov, A. Cahil, M. Najdoski,V. Koleva, V. Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNESIUM AMMONIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISOMORPHOUS ANALOGUES. VIII. SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEUTERATED MAGNESIUM RUBIDIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE AND MAGNESIUM THALLIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE, Acta Chim. Slov. 58, 478–484, 2011.
1.40. J. Velevska, M. Pecovska - Gjorgjevich, M. Najdoski, N. Stojanov, TICKNESS - DEPENDENT AND ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF CHEMICALLY DEPOSITED NICKEL OXIDE FILMS, Physica Macedonica, in press.
1.41. M. Najdoski, V. Koleva, S. Demiri, CHEMICAL BATH DEPOSITION AND CHARACTERIZATION OF ELECTROCHROMIC THIN FILMS OF SODIUM VANADIUM BRONZES, Mater. Res. Bull., in press (2011) doi:10.1016/j.materresbull.2011.12.013

2. PE^ATENI STRU^NI I OBRAZOVNI TRUDOVI

2.42. V. Petru{evski, I. Miji}, M. Najdoski, TERMOHROMIZAM, Impuls, 40, 19-21 (1997).
2.43. V. Lazarov, M. Najdoski, M. Jonovska, ODBRANI DEMO¬N¬STRA¬CI¬ONI EKSPERIMENTI OD STRUJA NIZ ELEKTROLITI, Bilten na fizi~arite na Republika Mekedonija, 42, 118-120 (1997/98).
2.44. V. Petru{evski, Q. Pejov, M. Najdoski, DIFRAKCIJA NA LASER¬SKO ZRA^EWE OD DVODIMENZIONALNA OPTI^KA RE[E¬TKA, Bilten na fizi~arite na Republika Mekedonija, 42, 107-110 (1997/98).
2.45. M. Najdoski, V. Petru{evski, EKSPERIMENTI ZA FENOMENI [TO SE VO VRSKA SO GOLEMINATA NA ^ESTI^KITE, Glasnik na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija, 17, 1, 61-66 (1998).
2.46. V. Petru{evski, M. Najdoski, Q. Pejov, DIREK¬¬¬TNO KULOME¬TRI¬SKO OPREDELUVAWE NA FARADEEVATA KONSTANTA; EK¬SPE¬¬RI¬MENT ZA SREDNO I VISOKO OBRAZOVANIE, Glasnik na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija, 17, 1, 53-59 (1998).
2.47. M. Najdoski, Lj. Pejov, V. M. Petruševski, PYROELECTRIC EFFECT OF SUCROSE MONOCRYSTAL, Journal of Chemical Education, 76, 360-361 (1999).
2.48. M. Najdoski, V. M. Petruševski, A NOVEL EXPERIMENT FOR FAST AND SIMPLE DETERMINATION OF THE OXIGEN CONTENT OF AIR, Journal of Chemical Education, 77, 1447 (2000).
2.49. V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, A SIMPLE HOME-BUILT GAS LIQUE¬FAC¬TION CELL, The Chemical Educator, 5, 193-195 (2000).
2.50. V. Petruševski, M. Najdoski, THE DÖBEREINER HYDROGEN-GAS LIGHTER, Glasnik na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija, 19, 1, 85-89 (2000).
2.51. V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, SPONTANEOUS "DISTILLATION". AP¬PROACHING THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM, A MARATHON EX¬PE¬RIMENT IN PHYSICAL CHEMISTRY, The Chemical Educator, 6, 91-94 (2001).
2.52. V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, VOLUME NONADDITIVITY OF LIQUID MIXTURES: MODIFICATIONS TO CLASSICAL DEMONSTRATIONS The Chemical Educator, 6, 161-163 (2001).
2.53. V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, SPONTANEOUS "DISTILLATION". AP¬PROACHING THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM, A MARATHON EX¬PE¬RIMENT IN PHYSICAL CHEMISTRY. REPLY TO COMMENT 1, The Chemical Educator, 6, DOI s00897010465ar (2001).
2.54. M. Najdoski, R. Aleksovska, V.M. Petruševski, AN ALTERNATIVE DEMON¬STRATION OF CHEMICAL WAVES: A VIDEO CLIP OF A ONE-DIMEN¬SI¬ONAL WAVE IN THE IODATE–ARSENITE SYSTEM, The Chemical Educator, 6, 319-320 (2001).
2.55. V.M. Petruševski, M. Najdoski, A SAFE WAY OF PERFORMING SOME DAN¬GEROUS EXPERIMENTS. I. CONSTRUCTION OF A SAFETY SPOON, The Chemical Educator, 7, 81-83 (2002).
2.56. V.M. Petruševski, M. Najdoski, A SAFE WAY OF PERFORMING SOME DAN¬¬GEROUS EXPERIMENTS. II. CONSTRUCTION OF A SAFETY DROPPER, The Chemical Educator, 7, 220-222 (2002).
2.57. V.M. Petruševski, S. Kalajdžievski, M. Najdoski, QUASICRYSTALS: COM¬PA¬¬RISON WITH CRYSTALS, CONSTRUCTION OF 2-D LATTICES, AND DE¬MON¬STRATIONS USING A LASER POINTER, The Chemical Educator, 8, 358-363 (2003).
2.58. V.M. Petruševski, M. Najdoski, MORE THAN A CENTURY AFTER THE FREE RADICALS DISCO¬VE¬RY: TRIPHENILMETHYL – THE FIRST KNOWN FREE RADICAL, Bulletin of the Chemists and technologists of Macedonia, 23, 201-205 (2004).
2.59. V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMON¬STRA¬¬TI¬ONS OF SLOW PROCESSES II: A VIDEO CLIP OF ONE-DIMEN¬SI¬ONAL WAVES IN THE HYPOCHLORITE–IODIDE–WATER SYSTEM, The Chemical Educator, 9, 39-41 (2004).
2.60. R. Aleksovska, M. Livneh, M. Najdoski, THERMOCHROMISM OF THE MA¬CE¬DONIAN FLAG, Bulletin of the Chemists and technologists of Macedonia, 19, 85-89 (2005).
2.61. V.M. Petruševski, M. Najdoski, PURPOSE DESIGN REACTION CHAM¬BERS, The Chemical Educator, 10, 265-268 (2005).
2.62. M. Najdoski, DETERMINATION OF THE OXYGEN CONTENT IN THE AIR, Microscale Chemistry Experimentation For all Ages, Editors: P. Schwartz, M. Livneh, M. Hugerat, The Academic Arab College for Education Haifa- Israel, 286-291 (2006).
2.63. M. Najdoski, VOLUME REDUCTION DURING MIXING OF ETHANOL AND WATER ("2 + 2 = 3"), Microscale Chemistry Experimentation For all Ages, Editors: P. Schwartz, M. Livneh, M. Hugerat, The Academic Arab College for Education Haifa- Israel, 291-295 (2006).
2.64. M. Najdoski, CRYSTALLIZATION FROM SUPERSATURATED SO¬LU¬¬¬TION, Microscale Chemistry Experimentation For all Ages, Editors: P. Schwartz, M. Livneh, M. Hugerat, The Academic Arab College for Education Haifa- Israel, 295-299 (2006).
2.65. S. Demiri, M. Najdoski,: ELECTROCHEMICAL WRITING AND PRIN¬TING: OVERHEAD PROJECTOR DEMONSTRATION, Chemistry, 15 (2), 101-108 (2006).
2.66. M. Najdoski, KRISTALLISATION EINER ÜBERSÄTTIGTEN NATRIUM¬ACE¬TAT-LÖSUNG. EIN BEKANNTES EXPERIMENT MICROSCALE, Der mathe¬ma¬ti¬sche und naturwissen¬scha¬ftliche Unterricht, 59, 240-242 (2006).
2.67. M. Monković, V.M. Petruševski, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMON¬STRA¬TIONS OF SLOW PROCESSES IV: VIDEO CLIPS PRESENTING DIF¬FUSION IN GASES AND LIQUIDS, The Chemical Educator, 11, 259-261 (2006).
2.68. M. Najdoski, V. Mirčevski, S. Demiri, V. Petruševski, MERCURY BEATING HEART: MODIFICATION TO THE CLASSICAL DEMONSTRATION, Jour¬nal of Chemical Education, 84, 1292 (2007).
2.69. M. Najdoski, S. Stojkovikj, COST EFFECTIVE MICROSCALE GAS GENERATION APPARATUS, Chemistry, 19 (6), 444 (2010).
2.70. M. Najdoski, J. Ibanez, MICROSCALE DETERMINATION OF OXYGEN IN AIR BY REACTION WITH NITRIC OXIDE, The Chemical Educator, 15, 215-217 (2010).
2.71. M. Najdoski, MICROSCALE GAS CHEMISTRY: MICROSCALE KIPP APPARATUS, The Chemical Educator, 16, 1-4 (2011).
2.72. M. Najdoski, S. Demiri, N. Kocoska, THE REACTION BETWEEN ALUMINIUM AND IODINE: DEMONSTRATION EXPERIMENT IN A JAR OVERHEAD PROJECTOR DEMONSTRATION, Journal of Science Education, 1 (13) 38-40 (2012).

3. U^ESTVO NA KONGRESI I SOVETUVAWA

3.01. I. Grozdanov, M. Najdoski, METOD ZA DOBIVAWE NA TENKI FIL¬MO¬VI OD BAKAR(II) SULFID SO HEMISKA DEPOZI¬CI¬JA OD EDEN MATI^EN RASTVOR, Trinaesetto sovetuvawe na hemi¬~a¬ri¬te i tehnolozite na Makedonija, Izvodi od soop{tenija, NH-10, Skopje, 1993.
3.02. M. Najdoski, B. Minceva-Sukarova, A. Drake, C. J. Chunnilall I. Grozdanov, C. A. Koh, OPTICAL PROPERTIES OF THIN SOLID FILMS OF LEAD SUL¬FIDE, 22nd European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts Th. 23, Essen, 1994.
3.03. M. Najdoski, I. Grozdanov, B. Minceva-Sukarova, ORIENTED CADMIUM OXIDE THIN SOLID FILMS, 35th IUPAC Congress, Abstracts-II, INOR. P068, 1313, Istanbul, 1995.
3.04. V. M. Petru{evski, M. Najdoski, DEMONSTRACIONIOT EKSPE¬RI¬MENT VO SREDNO[KOLSKATA NASTAVA PO HEMIJA, Semi¬nar po hemija (stru~no-metodski prilozi), str. 3-5, Negotino, dekemvri, 1995.
3.05. M. Najdoski, B. Minceva-Sukarova, I. Grozdanov, C. J. Chunnilall, RAMAN SPECTRA OF THIN SOLID FILMS OF SOME METAL SULFIDES, XXIII European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts PA. 9.9, Balatonfured, 1996.
3.06. I. Miji}, V. Petru{evski, M. Najdoski, TERMOHROMIZAM-MO@¬NOST ZA DEMONSTRACIJA NA FAZNI PRETVORBI, XV Kon¬gres na hemi¬~a¬ri¬te i tehnolozite na Makedonija, Izvodi od soop¬{¬te¬nija, N-07, Skopje, 1997.
3.07. V. Petru{evski, V. Ivanovski, M. Najdoski, FT INFRACRVENA REFLEKSIJA OD MONOKRISTALI: IZDVOJUVAWE NA FO¬NO¬NI SO RAZLI^NA SIMETRIJA BEZ UPOTREBA NA POLARI¬ZIRANA SVETLINA, XV Kongres na hemi¬~a¬ri¬te i tehnolozite na Makedonija, Izvodi od soop{tenija, SH-01, 284, Skopje, 1997.
3.08. B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, FABRICATION OF NANOCRYSTALLINE {111}TEXTURED Ag2Se FILMS BY A CHEMICAL SOLUTION METHOD, 16 Kongres na SHTM, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 175-178, 1999.
3.09. B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF {111} TEXTURED MERCURY(II) SELENIDE THIN LAYERS ON TRANSPARENT POLYESTER SHEETS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 171-174, 1999.
3.10. M. Z. Najdoski, P. Majhi, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, A SIMPLE METHOD FOR PREPARATION OF HYDROXYAPATITE COATINGS, 16 Kongres na SHTM, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 183-186, 1999.
3.11. M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL METHOD FOR DEPOSITION OF MONETITE COATINGS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 179-182, 1999.
3.12. M. Z. NAJDOSKI, I. S. GROZDANOV AND S. K. DEY, Chemical Bath Deposition Of Dicalcium Phosphate Dihydrate Coatings On Metal Substrates, 16TH CONGRESS OF THE CHEMISTS AND TECHNOLOGISTS OF MACEDONIA, BOOK OF PAPERS, 1, 167-170, 1999.
3.13. M. Najdoski, B. Pejova, I. Grozdanov, Lj. Pejov, QUANTUM THEORE¬TICAL MODELLING OF HgS, HgSe, PbS, PbSe, Ag2S AND Ag2Se THIN FILMS BY THE FINITE-CLUSTER METHODOLOGY. COMPARISON WITH THE EXPERIMENTAL RESULTS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 163-166, 1999.
3.14. J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, ELECTROCROMIC NICKEL OXIDE THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNIQUES, Bulgarian Journal of Physics, 4-ta Konferencija na Balkanskata fizi~ka unija, Trnovo, 2000.
3.15. V. Stefov, B. Soptrajanov, M. Najdoski, B. Engelen, H.D. Lutz, FOURIER TRAN¬SFORM INFRAED SPECTRA OF ARSENSTRUVITE, MgNH4•6H2O, EUCMOS XXVI – VILLENEUVE D'ASCQ P9.3, 2002.
3.16. V. Stefov, B. Soptrajanov, M. Najdoski, H.D. Lutz, B. Engelen FT-IR SPECTRA OF ISOMORPHOUSLY ISOLATED SPECIES, NH4+ IONS IN MgKPO4•6H2O AND PO43- IONS IN MgNH4AsO4•6H2O, EUCMOS XXVI – VILLENEUVE D' ASCQ OC19, 2002.
3.17. M. Najdoski, S. Demiri, V.M. Petrusevski, MERCURY BEATING HEART REVI¬SITED, 18th International Conference on Chemical Education, Istanbul, P95, 2004.
3.18. M. Najdoski, S. Demiri, PHOTOCHROMISM: LIGHT PRINTING EXPE¬RI¬MENT, 18th International Conference on Chemical Education, Istanbul, P37, 2004.
3.19. S. Stefanoski, M. Najdoski, Eksperimenti so kalcit za pomi¬nuvawe na svetlina niz anizotropni sredini, 5 Konferencija na Dru{tvoto na Fizi~arite na R Makedonija, Ohrid 24-26 septemvri 2004.
3.20. M. Raspaskovska, Lj. Siljanoska, D.V. Topic, M. Najdoski, E. Popovski, REACTIONS OF (BENZAMIDOMETHYL) TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE WITH DIFFERENT TYPES OF INORGANIC NUCLEOFILES, XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, OCB-13 Ohrid, 2004.
3.21. B. Min~eva-[ukarova, M Najdoski, M. Skenderovska, MIKRO-–RAMANSKI I FT-INFRACRVENI SPEKTRI NA NEKOI NE¬OR¬GANSKI PIGMENTI KORISTENI VO SLIKARSTVOTO, XVIII Kon¬gres na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija SSC- 9, Ohrid 2004.
3.22. M Najdoski, S. Demiri, PYROPHORICITY: A PHENOMENON THAT HAS TO BE SEEN, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.
3.23. M. Najdoski, S. Demiri, CHEMICAL DEMONSTRATIONS ON THIXO¬TRO¬PY PHENOMENON, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.
3.24. S. Demiri, M. Najdoski, ELECTROCHEMICAL WRITING EXPERIMENT ON OVERHEAD PROJECTOR, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.
3.25. M. Najdoski, MICROSCALE OXYGEN DETERMINATION IN THE AIR, 8th European Conference of Chemistry Teachers, Eisenstadt, P20, 2005.
3.26. S. Demiri, M. Najdoski, MICROSCALE ELECTROCHEMICAL COIN PRIN¬TING EXPERIMENT, 8th.European Conference of Chemistry Teachers, Eisenstadt, P2, 2005.
3.27. T. Todorovski, M. Najdoski, J. Velevska, CHEMICAL DEPOSITION OF MOLYBDENUM OXIDE THIN FILMS FROM DIMETHYL SULFATE BATH, 6-ta Konferencija na dru{tvoto na fizi~arite na R. Make¬donija, Ohrid 2006.
3.28. J. Velevska, M. Pecovska-Gjorgevic, M. Najdoski, ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF THIN NICKEL OXIDE FILMS PREPARED BY SIMPLE CHEMICAL DEPOSITION TECHNIQUE, 10th International Balkan Workshop on applied physics, Constanta, Romania, 2009.

Sekciski predavawa
3.29. M. Najdoski, O. Galbova, Na granicata me|u fizikata i hemijata, 4-ta Konferencija na Dru{tvoto na Fizi~arite na R Makedonija, 4-6 oktomvri, Ohrid 2002.
3.30. M. Najdoski, I. Kuzmanovski, EXPERIMENTS FOR YOU-ON NET, XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, EDU- 3 Ohrid, 2004.

4. ODR@ANI PREDAVAWA/RABOTILNICI

Predavawa/rabotilnici po pokana
4.01. M. Najdoski, M. Livneh, THERMOCHROMISM, ELECTROCHROMISM, PHOTOCHROMISM: MATERIALS SCIENCE EXPERIMENTS, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.
4.02. M. Najdoski, NOVI HEMIJSKI KOMPLETI I RAD SA NJIMA, Istražu¬vač¬ka stanica Petnica, april, Valjevo 2006.
4.03. M. Najdoski, NOVI HEMIJSKI KOMPLETI I RAD SA NJIMA, Istražuvač¬ka stanica Petnica, oktomvri, Valjevo 2006.
4.04. M. Najdoski, ELECTROCHROMISM OF SOME INORGANIC THIN SOLID FILMS, Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2007.
4.05. M. Najdoski, SOME INORGANIC THIN SOLID FILMS: DEPOSITION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION, Leipzig University, Leipzig, Germany 2007 (pet predavawa po 2 ~asa).
4.06. M. Najdoski, ENERGETIC MATERIALS, Leipzig University, Leipzig, Germany 2008 (pet predavawa po 2 ~asa).
4.07. M. Najdoski, ENERGETIC MATERIALS, Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2008 (pet predavawa po 2 ~asa).
4.08. M. Najdoski, DISPOSABLE "EDULABPRO" CHEMISTRY KITS:
A STEP FORWARD TO THE FUTURE HANDS ON EXPERIMENTATION, The Undergraduate Laboratories – Traditional and Modern Approaches, Safed, Izrael, 14, 2008.
4.09. M. Najdoski, SELECTED MICROSCALE CHEMISTRY EXPERIMENTS THAT PROVOKE STUDENT CURIOSITY, First CWCE, Split. 2010.
4.10. M. Najdoski, GENERATION OF GASES, Ramat-Gan University, Tel-Aviv, 2011.
4.11. M. Najdoski, MATERIALS SCIENCE EXPERIMENTS, Ramat-Gan Universi¬ty, Tel-Aviv, 2011.
4.12. M. Najdoski, FORENSIC CHEMISTRY EXPERIMENTS, The 76th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2011.
4.13. M. Najdoski, MICROSCALE GAS CHEMISTRY EXPERIMENTS WITH PLASTIC PIPETTES, 6th International symposium on Microscale Chemistry, Kuwait, 2011.

Predavawa na seminari i rabotilnici
4.14. M. Najdoski, RABOTA SO HEMISKI KOMPLETI, Seminar za sredno{kolskite profesori od Makedonija, Januari 2005 Skopje. (100 profesori po hemija).
4.15. M. Najdoski, EKSPERIMENTI [TO POBUDUVAAT INTERES KAJ U^ENICITE, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid, 2005. (24 profesori po hemija).
4.16. M. Najdoski, VIDEO EKSPERIMENTI I EKSPERIMENTI NA GRAFOSKOP, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid, 2005. (24 profesori po hemija).
4.17. M. Najdoski, IZVEDUVAWE NA EKSPERIMENTI SO EDNOS¬TA¬VEN PRIBOR I HEMIKALII, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid, 2005. (24 profesori po hemija).
4.18. M. Najdoski, MODIFIKACIJA NA DADEN EKSPERIMENT VO ZAVISNOST OD USLOVITE VO U^ILI[TETO, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid, 2005. (24 profesori po hemija).
4.19. M. Najdoski, RABOTA SO HEMISKI KOMPLETI, Tempus se¬mi¬nar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid, 2005. (24 profesori po hemija).
4.20. M. Najdoski, INTERNET STRANA: VO SVETOT NA HEMIS¬KITE EKSPERIMENTI, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 13-15 Maj Ohrid, 2005. (90 profesori po hemija i fizika).
4.21. M. Najdoski, VIDEO EKSPERIMENTI NEOPHODNOST ZA SOVRE¬MENOTO HEMISKO OBRAZOVANIE, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 21 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).
4.22. M. Najdoski, VIDEO EKSPERIMENTI NEOPHODNOST ZA SOVREMENOTO HEMISKO OBRAZOVANIE, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 21 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).
4.23. M. Najdoski, VIDEO HEMISKI EKSPERIMENTI, CD: Video Praktikum I, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 28 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).
4.24. M. Najdoski, VIDEO HEMISKI EKSPERIMENTI, CD: Video Praktikum II, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 28 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).
4.25. M. Najdoski, CHEMISTRY KITS: THERMOCHROMISM AND CRYS¬TA¬LI¬ZATION, Sommerschule der Chemie, Ursprung-Salzburg 22-26 Aug. 2005. (24 profesori po hemija).

5. U^ESTVO VO PROEKTI
5.01. Razvivawe tehniki za hemiska depozicija na tenki sloevi od korisni neorganski materijali, nivna karakterizacija i primena (rakovo¬di¬tel: prof. d-r Ivan Grozdanov).

5.02. Tenki sloevi od neorganski materijali: prigotvuvawe, karakteri¬za¬ci¬ja i novi aplikacii (rakovoditel: prof. d-r Ivan Grozdanov).

5.03. Metalni minerali od Makedonija, spektroskopska i strukturna ka¬rak¬¬te¬rizacija, 1998-2000 (rakovoditel: prof. d-r Gligor Jova¬novski).

5.04. Sistemi na izostrukturni i izotipni soedinenija ‡ spektroskopski, strukturni i teoretski istra'uvawa, 2000-2003 (rakovoditel: prof. d-r Vladimir Petru{evski).

5.05. Thin Films of Inorganic Materials: Fabrication, Characterization and Novel Applications, Joint Macedonian-U.S. Project, 1997-2000 (rakovoditel: prof. d-r Ivan Grozdanov).
5.06. SISTEMI NA IZOSTRUKTURNI I IZOTIPNI SOEDI¬NE¬NIJA‡SPEKTROSKOPSKI, STRUKTURNI I TEORETSKI ISTRA¬@U¬VA¬WA, 2000-2003 (rakovoditel: prof. d-r Vladimir Petru¬{evski).
5.07. MINERALI OD MAKEDONIJA, SPEKTROSKOPSKI I STRUK¬TUR¬NI KARAKTERISTIKI, 2001-2004,
(rakovoditel: prof. d-r Gligor Jovanovski).
5.08. SPECTROSCOPIC MANIFESTATION ON THE STRUCTURAL ASPECTS IN SOME INCLUSION COMPOUNDS: HOFMANN TYPE CLATHRATES, CLAY ORGANIC COMPLEXES AND SOME SELF CLATHRATES, 2003-2005, (sorabotka so oddelot za fizika na Prirodno-matemati~kiot fakultet, Istanbul, Turcija) preku Sovetot za nau~ni i tehni~ki istara'uvawa na Turcija (TÜBITAK), (rakovoditel: prof. d-r Biqana Min~eva-[ukarova).
5.09. UNAPREDUVAWE NA KVALITETOT NA NASTAVATA VO ZEMJITE OD JUGOISTO^NA EVROPA, ZA NASTAVNICITE OD MAKEDONIJA, KOSOVO I ALBANIJA, Tempus proekt, 23-27 mart, Ohrid, 2005.
5.10. VEB-BAZIRANI KURSEVI ZA U^EWE ZA PROFESORI PO PRIRODNI NAUKI, 2005. Rakovoditel prof. d-r Blagoja Veqanoski.
5.11. MODERNIZACIJA NA OBRAZOVANIETO VO MAKEDONIJA, 2006-2007. U~estvo so sopstvena prelog programa.
5.12. SINTEZA, STRUKTURNA I SPEKTRO¬SKOPSKA KARAK¬TE¬RI¬ZA¬CIJA NA METALNI FOSFATI SO POTENCIJALNI PRO¬TON SPROVODNI^KI SVOJSTVA, 2006-2008,
(rakovoditel: prof. d-r Viktor Stefov).
5.13. REFORMIRAWE NA DODIPLOMSKITE STUDII PO HEMIJA VO MAKEDONIJA, 2007-2009 (Obrazoven proekt)
5.14. INTERNATIONAL MASTER AND POSTGRADUATE PROGRAMME IN MATERIAL SCIENCE AND CATALIST, 2006-
5.15. DIZAJN NA NOVI, EVTINI METODI ZA HEMISKA DEPOZICIJA NA NEORGANSKI TENKI FILMOVI, NIVNA ELEKTROHEMISKA KARAKTERIZACIJA I PRIMENA KA¬KO HRONOAMPEROMETRISKI BIOSENZORI I ELEKTRO¬HROMNI UREDI, 2011-2013, (rakovoditel: prof. d-r Metodija Najdoski).

5. U^EBNICI

5.01. V. M. PETRU[EVSKI, M. NAJDOSKI, EKSPERIMENTOT VO NASTA¬VATA PO HEMIJA (KNIGA PRVA), MAGOR, SKOPJE, 2000.
5.02. M. NAJDOSKI, V. M. PETRU[EVSKI, EKSPERIMENTOT VO NASTA¬VATA PO HEMIJA (KNIGA VTORA) MAGOR, SKOPJE, 2002.
5.03. M. NAJDOSKI, ZBIRKA ZADA^I PO OP[TA I NEORGAN¬SKA HE¬MI¬JA, Prvo izdanie, Avtorot, Skopje, 2006.
5.04. M. NAJDOSKI, ZBIRKA ZADA^I PO OP[TA I NEORGAN¬SKA HE¬MI¬JA, Vtoro izdanie, Avtorot, Skopje, 2009.
5.05. M. NAJDOSKI, EKSPERIMENTALNA NEORGANSKA HEMI¬JA, Avtorot, Skopje, 2011.
5.06. M. El-Marsafy, P. Schwarz, M. Najdoski, MICROSCALE CHEMISTRY EXPERIMENTS USING WATER AND DISPOSABLE MATERIALS (with DVD), M. Najdoski, Skopje, 2011.
5.07. M. El-Marsafy, P. Schwarz, M. Najdoski, CHEMIE IM KLEINMAßTAB EXPERIMENTE MIT WASSER IN EINWEGMATERIALIEN (Mit DVD), M. Najdoski, Skopje, 2011.
5.08. M. NAJDOSKI, S. Demiri, HEMISKI EKSPERIMENTI VO OPTI^KA PROEKCIJA ZA NASTAVATA PO HEMIJA, M. Najdoski, Skopje, 2011.
5.09. M. NAJDOSKI, OP[TA I NEORGANSKA HEMIJA, Avtorot, Skopje, 2011.
5.10. M. NAJDOSKI, M. Buklevski, ZBIRKA RE[ENI ZADA^I PO OP[TA HE¬MI¬JA, Avtorot, Skopje, 2011.

U~ebni pomagala

5.11. I. Grozdanov, Z. Zdravkovski, S. Aleksovska, M. Najdoski, INTEREN PRAKTIKUM PO OSNOVI NA NEORGANSKA HEMIJA, Skopje, 1999.
5.12. F. Atanasovska, M. Najdoski, B. Pejova, G. Stojkovi}, INTEREN PRAK¬TIKUM PO HEMIJA I (za studentite na (ISI@S), Skopje, 1999.
5.13. Grupa avtori, PRAKTIKUM PO MEDICINSKA HEMIJA, (IN¬TE¬REN PRAKTIKUM), Skopje, 1999.
5.14. M. Najdoski, INTEREN PRAKTIKUM PO OP[TA I NEOR¬GAN¬SKA HEMIJA, PMF, Skopje, 2002.
5.15. M. Najdoski, INTERNA ZBIRKA ZADA^I SO NOMEN¬KLA¬TU¬RA NA NEORGANSKITE SOEDINENIJA, PMF, Skopje, 2002.
5.16. M. Najdoski, PRAKTIKUM PO OP[TA I NEORGANSKA HE¬MI¬¬JA, PMF, Skopje, 2004.
5.17. M. Najdoski, OP[TA I NEORGANSKA HEMIJA (interna skrip¬ta), Skopje, 2005.
5.18. M. Najdoski, PREPARATIVNA NEORGANSKA HEMIJA (inter¬na skripta), Skopje, 2006.
5.19. M. Najdoski, FORENZI^KA HEMIJA (inter¬en praktikum), Skopje, 2010.
5.20. M. Najdoski, FIZI^KO-HEMISKA ANALIZA NA TRAGI (inter¬en praktikum), Skopje, 2010.

6. OBRAZOVNI KOMPAKT DISKOVI

6.01. M. Najdoski, O. Galbova, NA GRANICATA NA FIZIKATA I HEMIJATA, PMF, Skopje, 2002.
6.02. M. Najdoski, G. Mladenovski, MINERALITE VE^NI CVETOVI NA ZEMJATA, Prirodo-nau~en muzej na Makedonija, Skopje, 2003.
6.03. G. Mladenovski, M. Najdoski, MINERALI OD MAKEDONIJA, Prirodo-nau~en muzej na Makedonija, Skopje, 2003.
6.04. G. Mladenovski, M. Najdoski, MINERALS FROM MACEDONIA, Natural History Museum of Macedonia, Skopje, 2003.
6.05. M. El-Marsafy, P. Schwarz, M. Najdoski, MICROSCALE CHEMISTRY EXPERIMENTS USING WATER AND DISPOSABLE MATERIALS, 2011.
6.06. M. El-Marsafy, P. Schwarz, M. Najdoski, CHEMIE IM KLEINMAßTAB EXPERIMENTE MIT WASSER IN EINWEGMATERIALIEN (Mit DVD), M. Najdoski, Skopje, 2011.
6.07. M. NAJDOSKI, OP[TA I NEORGANSKA HEMIJA, Avtorot, Skopje, 2011.

7. U^ESTVO VO OBRAZOVNI RTV PROGRAMI

7.01. M. Najdoski, VO SVETOT NA HEMISKITE EKSPERIMENTI, MTV, 2003 - tri epizodi.

8. STRU^EN FILMSKI ANGA@MAN
(SPECIJALNI EFEKTI)

8.01. PATUVAWA SO RABROBIL, Kuzman Kuzmanovski, 2005.
8.02. PATUVAWA SO RABROBUS, Kuzman Kuzmanovski, 2006.
8.03. SLU^AJOT KOVA^, Van~o Petru{evski, 2006.
8.04. BALKANOT NE E MRTOV, Aleksandar Popovski, 2011.
8.05. TRETO POLUVREME, Darko Mitrevski, 2011.

Odr`ano predavawe po pokana na referenten stranski univerzitet

 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2007;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2007;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2008;
 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2008;
 •  Bar-Ilan University, Ramat Gan, Izrael, 2011.