Редовен професор д-р Марина Стефова prof. Dr Marina Stefova


Кабинет 312, лаб. 310 Локал 934 Дир. телефон +389 2 324-9934 Email [protected email] Консултации секој ден меѓу 8 и 14 часот, претходна најава по е-mail

 

Образование:

-       дипломиран инженер по хемија, препаративна насока, Природно-математички факултет, Скопје, 1992 год., најдобар студент на ПМФ во генерацијата, среден успех 9,83.

-       пост­дип­лом­ски студии по хемија на ПМФ (просечен успех 10,00) и магистерска работа под наслов: „ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИТА­МИН B12 ВО ВИТАМИНСКИ ПРЕПАРАТИ СО ЕЛЕК­ТРО­­ТЕРМИЧКА АТОМ­­­­СКА АПСОРПЦИОНА СПЕКТРОМЕТРИЈА И ВИСОКО­ЕФИ­­КАС­НА ТЕЧНА ХРОМАТО­ГРАФИЈА“ одбранета на 09.05.1997 год.

-       докторска дисертација: „РАЗРАБОТКА НА HPLC МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИКА­ЦИЈА И КВАНТИФИКАЦИЈА НА ФЛАВОНОИДИ ВО РАСТИТЕЛНИ СУРОВИНИ И НИВНИ ПРОИЗВОДИ“одбранета на 15.10.2001 год. на Институтот за хемија на ПМФ, Скопје.

 

Вработување:

-       1993-1996 година - стручен соработник на Институтот за хемија при ПМФ, Скопје 

-       1996-1997 година - помлад асис­тент,  

-       1997-2000 и 2000-2003 година - асистент на Заводот за аналитичка хемија  

-       2003-2007 година доцент по предметот Методика во хемијата со хоспитации за наставната насока на студиите по хемија и за предметот Аналитичка хемија за студии по биологија, насока биохемиско-физиолошка

-       2007-2012 година вонреден професор по група предмети од аналитичка и наставна хемија

-       2012- редовен професор по група предмети од аналитичка и наставна хемија

 

Настава на I циклус студии по хемија: Инструментални аналитички методи А ниво, Инструментални аналитички методи Б нивоХроматографски методи, Форензичка хемија

 

Настава на II циклус студии по хемија: Методологија на научноистражувачка работа, Анализа на траги, Форензичка хемија и Анализа на дроги.

 

Научноистражувачка работа:

- воведување и развивање на аналитички методи со примена на инструментални техники, главно хромато­графски (високо­ефи­касна течна хроматографија и гасна хроматографија) во различ­ни матрици како што се растителен материјал, биолошки материјал, храна, фармацевтски препарати.

- примената на масената спектрометрија поврзана со високоефикасна течна хроматографија во карактеризација на полифенолни супстан­ци во матрици од растително потекло и храна (билни чаеви, зрнести овошја, вино).

 

Oбјавени вкупно 53 труда досега од кои 37 во списанија со импакт фактор.

80 труда соопштени на научни собири во Македонија и во странство.

Менторство на 3 докторски дисертации, 10 магистерски труда, еден специјалистички труд и 51 дипломска работа.

 

Куси студиски престои на:

−         Оддел за хемија, Универзитет во Варшава, Полска, мај 2008, (CEEPUS програма)

−         Институт за биоанализа (Медицински факултет) и Оддел за хемија (Природно-математички факултет, Универзитет во Печ, Унгарија, во два наврати, јуни 2009 и април 2012, (CEEPUS програма)

−         Универзитет во Лајпциг, Германија, април 2009 (TEMPUS програма)

−         Оддел за наука и технологија на храна (CEBAS) на Националниот совет за научни истражувања (CSIC) во Мурсија, Шпанија, мај 2009

−         Joint research unit “Science for Oenology”, National Institute for Agricultural Research (INRA-SPO), Монпеље, Франција, декември 2008

 

Предавања по покана одржани на:

−         Оддел за хемија, Универзитет во Варшава, Полска, мај 2008, (CEEPUS програма)

−         Институт за биоанализа (Медицински факултет) и Оддел за хемија (Природно-математички факултет, Универзитет во Печ, Унгарија, во два наврати, јуни 2009 и април 2012, (CEEPUS програма)

Трудови од 2010 –

 

 1. K. Alipieva, J. Petreska, Á. Gil-Izquierdo, M. Stefova, L. Evstatieva, V. Bankova, INFLUENCE OF THE EXTRACTION METHOD ON THE YIELD OF FLAVONOIDS AND PHENOLICS FROM Sideritis spp. (Pirin mountain tea), Natural Product Communications 5(1), 51-54, (2010).
 2. S. Kostadinović, M. Stefova, D. Nikolova, D. Nedelcheva, N. Martinez, D. Lorenzo, E. Dellacassa, H. Mirhosseini, MULTIVARIATE ANALYSIS DISCRIMINATION OF VARIOUS COLD-PRESSED LEMON OILS FROM DIFFERENT GEOGRAPHICAL REGIONS, Journal of Food, Agriculture & Environment 8(2), 132-136, (2010).
 3. M.A. Shishovska, V.P. Trajkovska, M.T. Stefova, A SIMPLE HPLC METHOD FOR DETERMINATION OF PERMETHRIN RESIDUES IN WINE, Journal of Environmental Science and Health, Part B 45(7), 694-701 (2010).
 4. M. Kajdžanoska, V. Gjamovski, M. Stefova, HPLC-DAD-ESI-MSn IDENTIFICATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN CULTIVATED STRAWBERRIES FROM MACEDONIA, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 29(2), 181-195 (2010).
 5. V. Ivanova, Á. Dörnyei, L. Márk, B. Vojnoski, T. Stafilov, M. Stefova, F. Kilár, POLYPHENOLIC CONTENT OF VRANEC WINES PRODUCED BY DIFFERENT VINIFICATION CONDITIONS, Food Chemistry 124(1), 316-325 (2011). 
 6. V. Ivanova, Á. Dörnyei, Stefova, T. Stafilov, B. Vojnoski, F. Kilár, M. L. Márk, RAPID MALDI-TOF-MS DETECTION OF ANTHOCYANINS IN WINE AND GRAPE USING DIFFERENT MATRICES, Food Analytical Methods 4(1), 108-115 (2011), DOI 10.1007/s12161-010-9143-7.
 7. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres, D.A. Moreno, F.A. Tomás-Barberán, G. Stefkov, S. Kulevanova, A. Gil-Izquierdo, POTENTIAL BIOACTIVE PHENOLICS OF MACEDONIAN Sideritis SPECIES USED FOR MEDICINAL "Mountain Tea“, Food Chemistry, 125(1), 13-20 (2011). 
 8. J. Petreska, G. Stefkov; S. Kulevanova, K. Alipieva, V. Bankova, M. Stefova,  PHENOLIC COMPOUNDS OF MOUNTAIN TEA FROM THE BALKANS: LC/DAD/ESI/MSN PROFILE AND CONTENT, Natural Product Communications 6(1), 21-30, (2011).
 9. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres, D.A. Moreno, F.A. Tomás-Barberán, G. Stefkov, S. Kulevanova, A. Gil-Izquierdo, DIETARY BURDEN OF PHENOLICS PER SERVING OF “MOUNTAIN TEA” (Sideritis) FROM MACEDONIA AND CORRELATION TO ANTIOXIDANT ACTIVITY, Natural Product Communications 6(9), 1305-1314, (2011).
 10. V. Gavrilova, M. Kajdzanoska, V. Gjamoski, M. Stefova, SEPARATION, CHARACTERIZATION AND QUANTIFICATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN BLUEBERRIES AND RED AND BLACK CURRANTS BY HPLC-DAD-ESI-MSn, Journal of Agricultural and Food Chemistry 59(8), 4009-4018 (2011). (IF: 2,469)
 11. M. Kajdzanoska, J. Petreska, M. Stefova, COMPARISON OF DIFFERENT EXTRACTION SOLVENT MIXTURES FOR CHARACTERIZATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN STRAWBERRIES. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59(10) 5272-5278 (2011).
 12. E. Veljanoska-Sarafiloska, M. Jordanoski, T. Stafilov, M. Stefova, STUDY OF ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN WATER, SEDIMENT AND FISH TISSUE IN LAKE OHRID (MACEDONIA/ALBANIA), Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 30(2), 163-180  (2011).
 13. A. Petkovska, H. Babunovska, M. Stefova, FAST AND SELECTIVE HPLC-DAD METHOD FOR DETERMINATION OF PHOLCODINE AND RELATED SUBSTANCES, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 30(2), 139-150 (2011).
 14. V. Ivanova, B. Vojnoski, M. Stefova, EFFECT OF WINEMAKING PRACTICES AND AGING ON PHENOLIC CONTENT OD SMEDEREVKA AND VRANEC WINES, Food and Bioprocess Technology 4(8), 1512-1518 (2011).
 15. V. Ivanova, M. Stefova, B. Vojnoski, Á. Dörnyei, L. Márk, V. Dimovska, T. Stafilov, F. Kilár, IDENTIFICATION OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS IN RED AND WHITE GRAPE VARIETIES GROWN IN R. MACEDONIA AND CHANGES OF THEIR CONTENT DURING RIPPENING, Food Research International 44(9), 2851-2860 (2011).
 16. Bogeski, R. Gulaboski, R. Kappl, V. Mirceski, M. Stefova, J. Petreska, M. Hoth,  CALCIUM BINDING AND TRANSPORT BY COENZYME Q, Journal of the American Chemical Society 133(24), 9293–9303 (2011). 
 17. V. Ivanova, B. Vojnoski, M. Stefova, EFFECT OF WINEMAKING TREATMENT AND WINE AGING ON PHENOLIC CONTENT IN VRANEC WINES, Journal of Food Science and Technology 49(2), 161-172 (2012).
 18. M.A. Shishovska, M.T. Stefova, FAST AND UNIVERSAL HPLC METHOD FOR DETERMINATION OF PERMETHRIN IN FORMULATIONS USING 1.8 μm PARTICLE-PACKED COLUMN AND PERFORMANCE COMPARISON WITH OTHER COLUMN TYPES, Journal of Chromatographic Science 50(1), 43-50 (2012).
 19. Stanoeva, J.P., Stefova, M.  EVALUATION OF THE ION TRAP MS PERFORMANCE FOR QUANTIFICATION OF FLAVONOIDS AND COMPARISON TO UV DETECTION, Journal of Mass Spectrometry 47 (11), 1395-1406 (2012).
 20. Stanoeva, J.P., Bagashovska, D., Stefova, M., CHARACTERIZATION OF URINARY BIOACTIVE PHENOLIC METABOLITES EXCRETED AFTER CONSUMPTION OF A CUP OF MOUNTAIN TEA (Sideritis scardica) USING LIQUID CHROMATOGRAPHY – TANDEM MASS SPECTROMETRY, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 31(2), 231-245 (2012).
 21. S. Kostadinović, A. Wilkens, M. Stefova, V. Ivanova, B. Vojnoski, H. Mirhosseini, P. Winterhalter, STILBENE LEVELS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VRANEC AND MERLOT WINES FROM MACEDONIA: EFFECT OF VARIETY AND ENOLOGICAL PRACTICES Food Chemistry 135(4), 3003-3009 (2012).
 22. V. Ivanova, M. Stefova, T. Stafilov, B. Vojnoski, I. Bíró, A. Bufa, F. Kilár, VALIDATION OF A METHOD FOR ANALYSIS OF AROMA COMPOUNDS IN RED WINE USING LIQUID-LIQUID EXTRACTION AND GC-MS Food Analytical Methods 5 (6), pp. 1427-1434(2012).
 23. S. Gadzovska-Simic, O. Tusevski, S. Antevski, N. Atanasova-Pancevska, J. Petreska, M. Stefova, D. Kungulovski, M. Spasenoski, M.,  SECONDARY METABOLITE PRODUCTION IN Hypericum perforatum L. CELL SUSPENSIONS UPON ELICITATION WITH FUNGAL MYCELIA FROM Aspergillus flavus. Archives of Biological Sciences 64 (1), pp. 113-121(2012).
 24. V. Ivanova, M. Stefova, B. Vojnoski, T. Stafilov, I. Bíró, A. Bufa, A. Felinger, F. Kilár, VOLATILE COMPOSITION OF MACEDONIAN AND HUNGARIAN WINES ASSESSED BY GC/MS, Food and Bioprocess Technology 6(6), 1609-1617 (2013).
 25. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Acevska, J. Petreska Stanoeva, M. Karapandzova, M. Stefova, A. Dimitrovska, S. Kulevanova, POLYPHENOLIC CHARACTERIZATION AND CHROMATOGRAPHIC METHODS FOR FAST ASSESSMENT OF CULINARY Salvia SPECIES FROM SOUTH EAST EUROPE, Journal of Chromatography A 1282, 38– 45 (2013).

−      Раководител на Институтот за хемија, 2013- 

−      Секретар на уредувачкиот одбор на Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2012- 

−      Рецензент на трудови во списанијата: Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, International Journal of Food Properties, Journal of Mass Spectrometry, Journal of Chromatographic Science, Croatica Chemica Acta, Acta Chimica Slovenica,  Journal of Medicinal Plants Research, ...

−      Технички оценувач ангажиран од Институтот за акредитација на РМ за оценка на сообразност на лаборатории за тестирање со стандардот ISO 17025

 

Учество во реализа­ци­ја на 11 научноистражувачки проекти, од кои во три како координатор:

- Хемиска карактеризација на диворастечки медицински и ароматични растенија од фам. Lamiaceae и оценка на можноста за нивно култивирање, билатерален македонско-бугарски проект, МОН, 2005-2007 .

- Reinforcement of the WBC research capacities for food quality characterization, (FP7), CHROMLAB-ANTIOXIDANT (FP7, 204756) (2008-2011): http://chromlab.pmf.ukim.edu.mk

- Evaluation of the Research Capacity and Development of a Strategy for Further Growth in Chemistry in General and in Food Science in Particular” SWOT-CHEMISTRY-FOOD (FP7, 229627) (2009-2010):http://chemistryfood.pmf.ukim.edu.mk/