Редовен професор д-р Владимир Ивановски prof. Dr Vladimir Ivanovski

Материјали >>


Кабинет 135 Локал 945 Дир. телефон 3249945 Email [protected email] Консултации Секој работен ден од 10 до 12 часот

Датум и место на раѓање: 22.11.1972,  Курск (Русија)

Место на живеење: Скопје, Република Македонија

Националност: Македонец

 

Образование:

 1997, Инженер по хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

Дипломска работа: ОГЛЕДАЛНА ИНФРАЦРВЕНА РЕФЛЕКСИОНА СПЕКТРОСКОПИЈА-ИСПИТУВАЊЕ НА СТИПСИ

2002, Магистер на хемиски науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

Магистерска теза: ИСПИТУВАЊЕ НА КРИСТАЛИ СО КОРИСТЕЊЕ НА КОМПЛЕМЕНТАРНИ ВИБРАЦИОНИ СПЕКТРОСКОПСКИ ТЕХНИКИ

 2005, Доктор на хемиски науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

Докторска дисертација: РЕФЛЕКСИОНА ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЈА: МОДЕЛНИ ФУНКЦИИ НА ПЕРМИТИВНОСТА И РЕФЛЕКТАНЦАТА И НИВНА ПРИМЕНА КАЈ МОНОКРИСТАЛИ

 2006/07 После-докторски студии, Стипендија од фондацијата Александар фон Хумболт, Универзитет Фридрих-Шилер во Јена, Институт за физичка хемија, Јена, Германија.

Истражување: МОДЕЛИРАЊЕ НА ИНФРАЦРВЕНИ РЕФЛЕКСИОНИ СПЕКТРИ НА ПОЛИКРИСТАЛНИ ПРИМЕРОЦИ – ТЕСТИРАЊЕ НА ТЕОРИЈАТА ВРЗ КРИСТАЛИ СО НИСКА КРИСТАЛНА СИМЕТРИЈА

Професор домаќин: Проф. д-р Јирген Попп

Тековно работно место: Вонреден професор по група на предмети од физичката хемија на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

 Предавања:

 Додипломски студии:

 • Физичка хемија I (термодинамика со термохемија, раствори и фазни рамнотежи) 
 • Физичка хемија II (хемиска кинетика, електрохемија) 
 • Ензимологија  
 • Радиохемија со нуклеарна хемија 
 • Физичка хемија за биолози

Последипломски студии:

 • Рефлексиони спектроскопски техники

Лабораториски вежби::

 • Физичка хемија (термодинамика, електрохемија, реакциона кинетика) за студенти од хемија, биологија, фармација.
 • Структура на молекулите (за студенти од хемија).
 • Електрохемија (за студенти од хемија).
 • Ензимологија (за студенти од аналитичка-биохемија).

Теориски вежби:

 • Структура на атом и хемиска врска (за студенти хемичари).
 • Структура на молекулите (за студенти хемичари).
 • Радио хемија и нуклеарна хемија (за студенти хемичари).

 

Полиња на научен интерес

 • Инфрацрвена рефлексиона спектроскопија (огледална, дифузна, АТР).
 • Раманска спектроскопија.
 • Поларизирани инфрацрвени мерења кај монокристали.
 • Дисперзиона анализа на инфрацрвени рефлексиони мерења кај монокристали со ниска симетрија.
 • Моделни функции на пермитивноста кај кристали со ниска симетрија.
 • Рефлексиони моделни функции.
 • АТР инфрацрвена спектроскопија.
 • Хемија на површини и оптички методи за анализа на површини.
 • Хемиска модификација на површини.

Книги (преводи):

Аткинсова физичка хемија (превод од англиски-три поглавја), Просветно дело, 2011.

 

Научни публикации,  усни и постерски презентации 

 

 • Има печатено над 20 труда во списанија со фактор на влијание (импакт фактор), неколку трудови од конференции и посетувал повеќе конференции во земјата и странство со усни и постерски презентации.

Печатени научни трудови:

 

1.1.        V.M. Petruševski, V.G. Ivanovski, ARRAY BASIC – A POWERFUL SPECTRO­SCOPIC TOOL. LOTO: AN APPLICATION FOR SPECULAR REFLECTION SPECTRO­SCOPY,Bull. Chem..Technol. Macedonia15 (1996) 131-137.

1.2.        V.M. Petruševski, V.G. Ivanovski, K.G. Trenčevski, CRYMCALC – A COM­PUTER PROGRAM FOR CRYSTAL MORPHOLOGY CALCULA­TIONS, Bull. Chem.Technol. Macedonia16 (1997) 149-160.

1.3.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXA­AQUA COMPLEXES. VIII. THE ANTISYMMETRIC SO4 STRET­CHING BANDS IN ALUMS: LO–TO SUPERIOR TO CORRELATION-FIELD AND SITE-GROUP SPLIT­TING, J. Mol. Struct. 480481, (1999) 689-693.

1.4.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXA­AQUA COMPLEXES IX. REFLECTION INFRARED SPECTRA, OPTICAL CON­STANTS AND LONGITUDINAL OPTICAL PHONON–TRANSVERSAL OPTICAL PHONON SPLITTING IN SOME ALUMS, Vib. Spectrosc.19 (1999) 425-429.

1.5.        V.M. Petruševski, V. Ivanovski, M. Najdoski, FT-IR REFLECTION SPECTRA OF SINGLE CRYSTALS: RESOLVING PHONONS OF DIFFERENT SYM­METRY WITHOUT USING POLARISED RADIATION, J. Serb. Chem. Soc. 65 (2000) 529-536.

1.6.        V.M. Petruševski, V. Ivanovski, B. Šoptrajanov, M. Zugik, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXAAQUA COMPLEXES. X. RAMAN AND IR STUDIES OF THE SULFATE GROUP DISORDER IN a-ALUMS, J. Mol. Struct. 563564 (2001) 329-333.

1.7.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, A REFLECTANCE MODEL FUNCTION FOR THE n3(SO42–) MODES IN GYPSUM – COMPARISON WITH THE SPE­CULAR REFLEC­TANCE IR SPECTRUM, J. Mol. Struct. 645 (2003) 273-279.

1.8.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, ON THE ORIGIN OF THE SPLITTING OF THE n3(SO42–) MODES IN THE SPECULAR REFLECTANCE IR SPECTRUM OF GYP­SUM, J. Mol. Struct.650 (2003) 165-173.

1.9.        V. Ivanovski, M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, PARALLEL STUDY OF THE CONVENTIONAL AND DIFFUSE-REFLECTANCE SPECTRA OF PENTA­CYANO­­NITROSYL COMPLEXES. I. SODIUM PENTACYANONITROSYL­FERRATE(II) DIHYDRATE, Contributions, Sec. Math. Tech. Sci, MANUXXV, (1-2), 7–17 (2004).

1.10. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, THE DIELECTRIC MODEL FUNCTION. AN EVIDENCE FOR THE n3(SO42-) PHONON MIXING IN GIPSUM USING POLARIZED IR SPECULAR REFLECTANCE SPECTROSCOPY, Spectrochim. Acta, A60 (2004) 1601–1607.

1.11. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, Marta K. Gunde, THE IR REFLECTANCE SPECTRA OF THE n3(SO42-) AND n4(SO42-) BAND REGIONS OF SOME TUTTON SALTS USING POLARIZED RADIATION: TESTING THE MODEL DIELECTRIC FUNCTION, Spectrochim. Acta, A61 (2005) 67–76.

1.12. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, INFRARED REFLECTANCE SPECTRA OF SOME OPTICALLY BIAXIAL CRYSTALS: ON THE ORIGIN OF ISOSBESTIC-LIKE POINTS IN THE POLARIZED REFLECTANCE SPECTRA, Spectrochim. Acta, A61 (2005) 2057–2063.

1.13. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, ISOSBESTIC-LIKE POINT IN THE POLARIZED REFLECTANCE SPECTRA OF MONOCLINIC CRYSTALS—A QUANTITATIVE APPROACH, Spectrochim. Acta, A68 (2007) 632.

1.14. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, INVESTIGATION OF THE PECULIARITIES IN THE POLARIZED REFLECTANCE SPECTRA OF SOME TUTTON SALT MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS USING DISPERSION ANALYSIS, Vibrat. Spectr44 (2007) 369.

1.15. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, V.M. Petruševski, POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF THE MONOCLINIC SINGLE CRYSTAL K2Ni(SO4)2·6H2O: DISPERSION ANALYSIS, DIELECTRIC AND OPTICAL PROPERTIES, Spectrochim. Acta A69 (2008) 629.

1.16. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, DISPERSION ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF TUTTON SALTS: THE n3(SO42-) FREQUENCY REGION,Spectrochim. Acta A47 (2008) 91.

1.17. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, EMPLOYING POLYETHYLENE AS CONTACTING AGENT BETWEEN ATR-CRYSTALS AND SOLID SAMPLES WITH HARD SURFACES, J. Mol. Struct. 924–926 (2009) 571.

 

 

            (Научни трудови печатени во последните 5 години):

 

 

 1.18. V. Ivanovski, G. Ivanovski, NEAREST-NEIGHBOUR-INTERACTION MODEL IN THE COUPLED-OPTICAL-PHONON-MODE THEORY OF THE INFRARED DISPERSION IN MONOCLINIC CRYSTALS: APPLICATION TO TUTTON SALT SINGLE CRYSTAL, Spectrochim. Acta  A 75 (2010) 1452.

 1.19. M. Bukleski, V. Ivanovski, V.M. Petruševski, IR SPECULAR REFLECTANCE SPECTRA OF KHSO4 SINGLE CRYSTAL—DISPERSION ANALYSIS, Vib.Spectrosc. 57 (2011) 15.

 1.20. M.K. Gunde, V. Ivanovski, B. Orel DISPERSION ANALYSIS OF POLARIZED BULK REFLECTANCE  SPECTRA OF POTASSIUM HYDROGEN SUCCINATE MONOCRYSTAL,Acta Chim. Slov. 58 (2011) 528.

 1.21. L. Kótai, I.E. Sajó, E. Jakab, G. Keresztury, C. Németh, I. Gács, A. Menyhárd, J. Kristóf, L. Hajba, V.M. Petrusevski, V. Ivanovski, D. Timpu, P. K. Sharma, STUDIES ON THE CHEMISTRY OF [CD(NH3)4](MNO4)2. A LOW TEMPERATURE SYNTHESIS ROUTE OF THE CDMN2O4+X TYPE NOX AND CH3SH SENSOR PRECURSORS, Z. Anorg. Allg. Chem. 638 (2012) 177–186.

 1.22. N. Hauptman, A. Vesel, V. Ivanovski, M.K. Gunde, PROPERTIES OF CARBON BLACK PARTICLES AND ELECTRIC CONDUCTIVITY IN DISPERSION, Dyes Pigments, 95 (2012) 1-7.

 1.23. Th.G. Mayerhöfer, V. Ivanovski, J. Popp, DISPERSION ANALYSIS OF NON - NORMAL REFLECTION SPECTRA FROM MONOCLINIC SRYSTALS, Vib. Spectrosc. 63 (2012) 396-403.

1.24. Vladimir Ivanovski, Thomas G. Mayerhöfer, VIBRATIONAL SPECTRA AND DISPERSION ANALYSIS OF K2Ni(SeO4)2·6H2O TUTTON SALT SINGLE CRYSTAL DOPED WITH K2Ni(SO4)2·6H2O, Spectrochim. Acta A 114 (2013) 553–562.

1.25. Martyna Madalska, Peter Lönnecke, Vladimir Ivanovski,  Evamarie Hey-Hawkins, SYNTHESIS OF 1,1′,2-TRISUBSTITUTED ARYL-BASED FERROCENYL PHOSPHINES AS PRECURSORS FOR IMMOBILIZED LIGANDS, Organometallics 32 (2013) 5852–5861.

1.26. Vladimir Ivanovski, Miha Bukleski, Martyna Madalska, Evamarie Hey-Hawkins, VIBRATIONAL SPECTRA OF A FERROCENYL PHOSPHINE DERIVATIVE CHEMISORBEDON 3-AMINOPROPYLSILYL MODIFIED SILICA GEL, Vib. Spectrosc. 69 (2013) 57–64.

1.27. Valentin Mirceski, Angela Aleksovska, Biljana Pejova, Vladimir Ivanovski, Biljana Mitrova, Nikolina Mitreska, Rubin Gulaboski, THIOL ANCHORING AND CATALYSIS OF GOLD NANOPARTICLES AT THE LIQUID INTERFACE OF THIN-ORGANIC FILM-MODFIED ELECTRODES, Electrochemistry Communications 39 (2014) 5–8.

1.28. Vladimir Ivanovski, POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTROSCOPY METHODS FOR THE ORIENTATION OF MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS: TUTTON SALTS AS A CASE EXAMPLE, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 33 (2014) 27-38.

1.29. Miha Bukleski, Vladimir Ivanovski, INDIRECT QUANTITATIVE IR ASSESSMENT OF MAXIMAL MONOMOLECULAR DEPOSITION OF 3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILANE  ON SILICA GEL SURFACE, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 33 (2014) 267–275.

1.30. Valentin Mirceski, Biljana Mitrova, Vladimir Ivanovski, Nikolina Mitreska, Angela Aleksovska, Rubin Gulaboski, STUDYING THE ION TRANSFER ACROSS LIQUID INTERFACE OF THIN ORGANIC-FILM-MODIFIED ELECTRODES IN THE PRESENCE OF GLUCOSE OXIDASE, J. Solid State Electrochem. (2015), DOI: 10.1007/s10008-015-2863-2

1.31. Miha Bukleski, Vladimir Ivanovski, Evamarie Hey-Hawkins, A DIRECT METHOD OF QUANTIFICATION OF MAXIMAL CHEMISORPTION OF 3-AMINOPROPYLSILYL GROUPS ON SILICA GEL USING DRIFT SPECTROSCOPY, Spectrochim. Acta A149 (2015) 69–74.

1.32. Andrey S. Drozdov, Vladimir Ivanovski, David Avnir, Vladimir V. Vinogradov, A UNIVERSAL MAGNETIC FERROFLUID: NANOMAGNETITE STABLE HYDROSOL WITH NO ADDED DISPERSANTS AND AT NEUTRAL pH, Journal of Colloid and Interface Science 468 (2016) 307–312. 

1.33. Andrey S. DrozdovOlga E. ShapovalovaVladimir IvanovskiDavid Avnir, and Vladimir V. VinogradovENTRAPMENT OF ENZYMES WITHIN SOL-GEL DERIVED MAGNETITE, Chem. Mater., 2016, 28 (7), pp 2248–2253.

1.34. Thomas G. Mayerhöfer, Vladimir Ivanovski, Jürgen Popp, DISPERSION ANALYSIS WITH INVERSE DIELECTRIC FUNCTION MODELING, Spectrochim. Acta  A168 (2016) 212–217.

1.35.Emiliya M. Shabanova,   Andrey S. Drozdov,   Vladimir Ivanovski,   Irina I. SuvorovaVladimir V. Vinogradov, Collagenase@magnetite: proteolytic composite for magnetically targeted minimally invasive surgery, RSC Adv., 6 (2016) 84354-84362.

1.36. Vladimir Ivanovski, Thomas G. Mayerhöfer, Antje Kriltz, Jürgen Popp, IR-ATR investigation of surface anisotropy in silicate glasses,  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 173 (2017) 608–617. 

1.37. Sonja Höfer,  Vladimir Ivanovski, Reinhard Uecker, Albert Kwasniewski, Jürgen Popp, Thomas G. Mayerhöfer, Dispersion analysis of arbitrarily cut orthorhombic crystals, 180 (2017) 67–78.

Печатени трудови од конференции:

1.18. V.M. Petruševski, V. Ivanovski, B. Šoptrajanov, M. Žugić, VIBRATIONAL SPECTRA OF  HEXAAQUA COMPLEXES. VI. RAMAN EVIDENCE FOR A SULFATE GROUP DISORDER IN CHROMIUM a-ALUMS, Proceedings of the Sixteenth International Confe­rence On Raman Spectroscopy, 1998, Cape Town, South Africa, 584-585.

1.19. M. Petruševski, V. Ivanovski, B. Šoptrajanov, M. Žugić, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXAAQUA COMPLEXES. VII. RAMAN EVIDENCE FOR A DISORDER IN SULPHATE DOPED KAl(SeO4)2×12H2O, Proceedings of the Sixteenth International Confe­rence on Raman Spectroscopy, 1998, Cape Town, South Africa, 586-587.

1.20. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, POLARIZIRANI INFRACRVENI SPEK­TRI NA MONOKRISTALI OD GIPS. OPTI^KI KARAK­TE­RIS­TIKI NA OP­TI^KI DVOOSNI KRISTALI, Kniga na trudovi od 16. Kongres na hemi­~arite i tehnolozite na Makedonija (so me­|unarodno u~estvo), Tom I, 1999, Skopje, str. 35‡38.

1.21  .Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, Proceedings of 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, B-3-SL, pp. 77-84, 2008, Belgrade, Serbia.

1.22. Nina HAUPTMAN,  Alenka VESEL, Vladimir IVANOVSKI , Marta KLANJŠEK GUNDE, CARBON BLACK POWDERS : MORPHOLOGY, DEGREE OF DISORDER AND SURFACE CHEMICAL STRUCTURE. V, 2nd International Conference on Advanced Plasma Technologies (iCAPT-II) & 1st International Plasma Nanoscience Symposium (iPlasmaNanoSym-I), September29th - October 2nd 2009, Piran, Slovenia. Conference proceedings. Ljubljana: Slovenian Society for Vacuum Technique: = DVTS - Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2009, str. 99-102.

Учесник на коференции (избор)

Предавања (усни презентации):

 2.1. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, Dispersion analysis – solving some problems in the polarized reflectance spectra of monoclinic single crystals, Fourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

 2.2. Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2008, Belgrade, Serbia.

 2.3. V. Ivanovski, G. Ivanovski, M.K. Gunde, MODEL DIELECTRIC FUNCTIONS EXPLAINING EVANS HOLES AND PHONON INTERACTIONS IN REFLECTANCE SPECTRA OF MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS, 31-st European Congress on Molecular Spectroscopy, 26-31 August 2012, Cluj-Napoca, Romania Book of Abstracts, p. 82

Постерски презентации (избор)

2.1.1.   V. M. Petruševski, V. Ivanovski, M. Najdoski, FT INFRACRVENA REF­LEK­­SIJA OD MONOKRISTALI: IZDVOJUVAWE NA FONO­NI SO RAZ­LI^NA SIMETRIJA BEZ UPOTREBA NA POLARIZIRANA SVET­­LINA, XV kongres na hemi~arite i tehnolozite na MakedonijaIzvodi od soop{tenijataSH-O1, 284, Skopje, 1997.

2.1.2.   V. Ivanovski, V. M. Petruševski, B. Šoptrajanov, CALCULATION OF THE OPTICAL AND DIELECTRIC PARAMETERS OF SOME ALUMS FROM THEIR FTIR REF­LECTION SPECTRA, 3rd International Sympo­si­um on Ad­vanced Infrared and Raman Spec­troscopy AIRS III, Book of Abstracts, p. 181, Vienna, 1998.

2.1.3.   V. Ivanovski, V. M. Petruševski, B. Šoptrajanov, THE IR SPECTRA OF HIGH­LY EF­FLORESCENT ALUMS, 3rd International Sympo­si­um on Advanced Infrared and Raman Spectroscopy AIRS III, Book of Abstracts, p. 182, Vienna, 1998.

2.1.4.   V. Ivanovski, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXA­AQUA COMPLEXES. VIII. THE ANTISYMMETRIC SO4 STRET­CHING BANDS IN ALUMS: LO–TO SUPERIOR TO CORRE­LA­TI­ON-FIELD AND SITE-GROUP SPLITTING, XXIV European Congress on Molecular Spectroscopy, E38, p. 365, Prague, 1998.

2.1.5. V. M. Petruševski, V. Ivanovski, B. Šoptrajanov, M. Zugik, VIBRATIONAL SPEC­TRA OF HEXAAQUACOMPLEXES. X. RAMAN AND IR STUDIES OF THE SULFATE GROUP DISORDER IN a-ALUMS, XXV European Con­gress on Molecular Spectroscopy, Book of Abstracts, p. 133, Coimbra, 2000.

2.1.6.   M. Trpkovska, V. Ivanovski, B. [optrajanov, PARALLEL STUDY OF CONVEN­TIONAL AND DEFUSE REFLECTION SPECTRA OF PENTACIANONIT­RO­­SYLFERRATE(II) COMPLEXES, World Chemistry CongressCongress Journal, PA 74, Brisbane, 2001.

2.1.7.   V. Ivanovski, V. M. Petruševski, EVIDENCIJA ZA IZMENA NA JO­NI SO POMO[ NA DIFUZIONA REFLEKSIONA SPEKTRO­MET­RIJA,  XVII Kongres na hemi~arite i tehnolozite na MakedonijaKniga na apstrakti, 285, Skopje, 2002.

2.1.8.   V. Ivanovski, B. [optrajanov, M. Trpkovska, ISPITUVAWE NA ZA­VIS­NOSTA NA KOEFICIENTOT NA RASEJUVAWE OD FREK­VEN­CIJATA KAJ DIFUZNO-REFLEKSIONITE SPEKTRI NA NEKOI PENTACIJANONITROZILFERAT(II) KOMPLEKSI, XVIII Kongres na hemi~arite i tehnolozite na MakedonijaIzvodi od soop{tenijata, 250, Ohrid, 2004.

2.1.9.   V. Ivanovski, V. M. Petruševski, REFLECTANCE MODEL FUNCTION USED FOR THE EXPLANATION OF THE REFLECTION IR SPECTRUM OF GYPSUM, XVIII Congress of Chemists and Technologists of MacedoniaBook of Abstracts, 251, Ohrid, 2004.

2.1.10. T.G. Mayerhöfer, V. Ivanovski, J. Popp, LO-MODES IN MONOCLINIC CRYSTALS, Fourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

2.1.11.  V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, DISPERSION ANALYSIS OF THE REFLECTANCE SPECTRA OF SOME K+ AND NH4+ TUTTON SALTS, Fourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

2.1.12. V. Ivanovski, M. Klanjšek-Gunde, J. Grdadolnik, D. Hadži, A. Meden, T. G. Mayerhöfer, ANALYSIS OF THE POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF THE MONOCLINIC a-PROTONATED OXALIC ACID DIHYDRATEFourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

2.1.13. V. Ivanovski, M. Bukleski, IR SPECULAR REFLECTANCE SPECTRA OF ALUMS OBTAINED FROM POWDERED SAMPLES – DISPERSION ANALYSIS, poster presentation, Book of abstracts, SOSC-08-E, The XX Congress of Chemists and Technologist of Macedonia, Ohrid 2008, Republic of Macedonia.

2.1.14. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, EMPLOYING POLYETHYLENE AS CONTACTING AGENT BETWEEN ATR-CRYSTALS AND SOLID SAMPLES WITH HARD SURFACES, poster presentation, Book of abstracts P12-1, p.348, EUCMOS 2008, Opatija, Croatia

2.1.15. V. Ivanovski, M. Madalska, E. Hey-Hawkins, IR AND RAMAN SPECTRA OF 3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILYL-MODIFIED SILICA GEL: QUALITATIVE ANALYSIS, 31-st European Congress on Molecular Spectroscopy, 26-31 August 2012, Cluj-Napoca, Romania, Book of Abstracts, p. 292


Подолги престои од една година:

Април 2006 - Септември 2007, После-докторски студии, Стипендија од фондацијата Александар фон Хумболт, Универзитет Фридрих-Шилер во Јена, Институт за физичка хемија, Јена, Германија.

 

Кратки престои:

2000, 2006, 2007, 20010, 2011 - краткотрајни престои (7 до 14 дена) во Националниот хемиски институт, Љубљана, Словенија 

Од 2006 до денес, неколкунеделни и неколкумесечни престои на Институтот за физичка хемија Фридрих Шилер во Јена (работна група на Проф. д-р Јирген Попп), Германија и Институтот за неорганска хемија, Факултет за хемија и минералогија, Универзитет во Лапцих (работна група на Проф. д-р Евамари Хеј-Хокинс) Германија. 

Предавања на меѓународни конференции:

 

V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, Dispersion analysis – solving some problems in the polarized reflectance spectra of monoclinic single crystals, Fourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

 

Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2008, Belgrade, Serbia.

 

V. Ivanovski, G. Ivanovski, M.K. Gunde, MODEL DIELECTRIC FUNCTIONS EXPLAINING EVANS HOLES AND PHONON INTERACTIONS IN REFLECTANCE SPECTRA OF MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS, 31-st European Congress on Molecular Spectroscopy, 26-31 August 2012, Cluj-Napoca, Romania Book of Abstracts, p. 82


 • Поканет предавач на Факултетот за хемија и минералогија, Институт за неорганска хемија, Универзитет во Лајпциг, Германија, Јуни 2010.

Консултант (Reviewer) во научните списанија:

Vibrational Spectroscopy, Journal of Molecular Structure, Journal of Crystal Growth, Journal of Biophotonics, Materials Research Bulletin, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Раководител на проекти:

 1. Proton dynamics in short hydrogen bonds in a-POX and related systems studied by IR dispersion analysis.

            (Билатерален Македонско-Словенечки во годините 2006-2007)

2. Proton dynamics in optically anisotropic crystals with short hydrogen bonds – IR dispersion analysis and theoretical investigations.

(Билатерален Македонско-Словенечки во годините 2010-2011)

 

Тековни проекти:

 1. Characterization and properties of chemisorbed ferrocene derivatives on different solid adsorbents for their application in heterogeneous catalysis by employing vibrational spectroscopy methods and techniques, Програма за поврзување на истражувачки групи финансирана од Фондацијата Александар фон Хумболт од Германија за годините  2011-2014, помеѓу проф. д-р Владимир Ивановски од  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија и проф. д-р Евамари Хеј-Хокинс од Универзитетот во Лајпциг, Факултет за хемија и минералогија, Институт за неорганска хемија, Германија.

2. Учесник во проект финасиран од Германското истражувачко друштво (Deutsche Forschungsgemeinschaft)  под наслов: Bestimmung der Funktion des dielektrischen Tensors von Kristallen mit beliebiger Kristallstruktur und Ausrichtung mit Hilfe von Reflexionsmessungen под раководство на Dr. Thomas G. Mayerhöfer од Универзитетот Фродрих-Шилер во Јена, Германија. 

 

Член на Советот за наука при Министерството за образование и наука (2009-2011)

Член на Комисијата за наука при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Организатор на конгреси: Претседател на научниот одбор и уредник на Книгата на Апстракти на XXI Конгрес на хемичари и технолози на Македонија, Охрид, Република Македонија 2010.

 Познавање странски јазици:

 Англиски:                     одлично зборува, разбира, чита и пишува

 Руски:                          одлично зборува, разбира, чита и пишува

 Германски:                  помеѓу A2 и B1 ниво