Доцент д-р Јасмина Петреска Станоева Assistant Professor Dr Jasmina Petreska Stanoeva


Кабинет 311 Локал 935 Дир. телефон +389 2 3249-935 Email [protected email] Консултации

 

Датум и место на раѓање: 30. 07. 1984 година во Прилеп.


Образование:

 

 • 1999–2003 – средно училиште, ДСУ Гимназија „Мирче Ацев" во Прилеп;

 

 • 2003–2007 – додипломски студии, Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје (9,82);
 • Дипломска работа: „Проучување на солватацијата на пирол во јаглерод тетрахлорид со комбинирана Монте Карло – квантно механичка методологија" работена под менторство на проф. д-р Љупчо Пејов (одбранета јули 2007);


 • 2008–2010 – последипломски студии, Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје (10,00);
 • Магистерска работа: „Студија на хидратацијата на хидроксидниот јон во водни раствори со хибриден статистичко-физички – квантномеханички пристап" работена под менторство на проф. д-р Љупчо Пејов (одбранета ноември 2010);


 • 2011–2012 – изработка и одбрана на докторска дисертација на Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје;
 • Докторска дисертација: „Полифенолен состав и антиоксидантна активност на планински чај од родот Sideritis од Балканскиот регион и карактеризација на метаболити од полифеноли во урина" работена под менторство на проф. д-р Марина Стефова (одбранета јули 2012);


Работно искуство:


 • 2007 – 2010 – демонстратор на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје;
 • 2008 – 2010 – млад истражувач во научноистражувачкиот проект „Засилување на истражувачкиот капацитет на земјите од западен балкан за карактеризација на квалитет на храна" под раковотство на професор д-р Марина Стефова;
 • 2011 2013  помлад асистент на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје
 • 2013 – 2014 – асистент на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје
 • 2014  – доцент на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје
 • Учествувала во изведување на вежбите по предметите Аналитичка хемија за студентите од биохемиско – физиолошка насока и биологија – хемија, Инструментална хемија за студентите од биохемиско – физиолошка насока, Аначитичка хемија I и II (A и Б ниво), Инструментална анализа I и II, Инструментални аналитички методи (А и Б ниво) и Хроматографски методи за студентите од применета хемија и аналитичка биохемија, како и по предметите Хроматографски методи и Форензичка хемија за студентите од последипломските студии.

Поле на научен интерес:

 • хроматографски методи;
 • масена спектрометрија;
 • анализа на фенолни компоненти во храна и нивни метаболити во биолошки примероци.

 

 • Од 01. 10. до 17. 12. 2009 година – престој во лабораторијата CSIC-CEBAS, Мурсија, Шпанија – оспособување за работа со масен спектрометар.

 

 • Од 28. 05. до 11. 06. 2010 учество на курсот за забрана и заштита од хемиско оружје, организиран од страна на „Организацијата за забрана и заштита на хемиско оружје“ одржан во Универзитетот на Хелсинки – знаења од областа на заштита од хемиски оружја (начини на екстракција и идентификација на супстанци кои се сметаа за хемиско оружје со примена на GS и GS/MS).

СПИСОК НА ПУБЛИКУВАНИ ТРУДОВИ


 1. J. Petreska, Lj. Pejov, Comparison of methods for solving the vibrational Schrödinger equation in the course of sequential Monte-Carlo-quantum mechanical treatment of hydroxide ion hydration. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2010 (29), 203-213.
 2. K. Alipieva, J. Petreska, A. G. Izquierdo, M. Stefova, Lj. Evstatieva, V. Bankova, Influence of the Extraction Method on the Yield of Flavonoids and Phenolics from Sideritis spp. (Pirin Mountain tea). Natural Product Communications, 2010 (5), 51-54.
 3. Ј. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; G. Stefkov, S. Kulevanova, A. Gil-Izquierdo, Potential bioactive phenolics of Macedonian Sideritis species used for medicinal “Mountain Tea”. Food Chemistry, 2011 (125), 13-20.
 4. J. Petreska, G. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alapieva, V. Bankova, M. Stefova, Phenolic compounds of mountain tea from the Balkans: LC/DAD/ESI/MSn profile and content. Natural Product Communications, 2011 (6), 21-30.
 5. M. Kajdžanoska, J. Petreska, M. Stefova, Comparison of different extraction solvent mixtures for characterization of phenolic compounds in strawberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59 (10), 5272–5278.
 6. I. Bogeski, R. Gulaboski, R. Kappl, V. Mirceski, M. Stefova, J. Petreska, M. Hoth, Calcium Binding and Transport by Coenzyme Q. Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 9293–9303.
 7. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres, D. A. Moreno, F. A. Tomás-Barberán, G. Stefkov, S. Kulevanova, A. Gil-Izquierdo, Dietary burden of phenolics per serving of “Mountain Tea” (Sideritis) from Macedonia and correlation to antioxidant activity. Natural Product Communications, 2011, 6, 1305–1314.
 8. J. Petreska Stanoeva, D. Bagashovska, M. Stefova, Characterization of urinary bioactive phenolic metabolites excreted after consumption of a cup of mountain tea (Sideritis scardica) using liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2012, 229–243.
 9. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Evaluation of the ion trap MS performance for quantication of flavonoids and comparison to UV detection, Journal of mass spectrometry, 2012, 47, 1395–1406.
 10. S. Gadzovska-Simic, O. Tusevski, S. Antevski, N. Atanasova-Pancevska, J. Petreska, M. Stefova, D. Kungulovski, M. Spasenoski, Secondary metabolite production in Hypericum perforatum L. cell suspensions upon elicitation with fungal mycelia from aspergillus flavus. Archives of Biological Sciences, Belgrade, 2012, 64, 113–121.
 11. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Acevska, J. Petreska Stanoeva, M. Karapandzova, M. Stefova, A. Dimitrovska, S. Kulevanova, Polyphenolic characterization and chromatographic methods for fast assessment of culinary Salvia species from South East Europe, Journal of Chromatography A, 2013, 1282, 38–45.
 12. P. D. Mitev, P. A. Bopp, J. Petreska, K. Coutinho, H. Agren, Lj. Pejov, K. Hermansson, Different structures give similar vibrational spectra: The case of OHin aqueous solution, The Journal of Chemical Physics, 2013, 138, 064503, 1–10.
 13. Proceesings: O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Dz. Kungulovski, N. Atanasova Pancevska, S. Panov, S. Gadzovska-Simic, Xanthone production in Hypericum perforatum hairy root cultures transformed with Agrobacterium rhizogenes A4, Proceedings, Conference on Medicinal and Aromatic plants of South East European Countries, 7th CMAPSEEC, 2012, 381–388. 
 14. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Dz. Kungulovski, N. Atanasova Pancevska, N. Sekulovski, S. Panov, S. Gadzovska Simic, Hairy roots of Hypericum perforatum L.: a promising system for xanthone production, Central European Journal of Biology, 2013, 8, 1010–1022.
 15. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Dz. Kungulovski, N. Atanasova Pancevska, N. Sekulovski, S. Panov, S. Gadzovska Simic, Hairy roots of Hypericum perforatum L.: a promising system for xanthone production, Central European Journal of Biology, 2013, 8, 1010–1022.
 16. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Assay of urinary excretion of polyphenols after ingestion of a cup of Mountain Tea (Sideritis scardica) measured by HPLC-DAD-ESI-MS/MS, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61, 10488–10497.
 17. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Phenolic profile of dark-grown and photoperiod-exposed Hypericum perforatum L. hairy root cultures, The Scientific World Journal, 2013, http://www.hindawi.com/journals/tswj/aip/602752/.
 18. I. Mitreski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, Polyphenols in Representative Teucrium Species in the Flora of R. Macedonia: LC/DAD/ESI-MSn Profile and Content, Natural Product Communications, 2014, 9, 175-180.
 19. Gj. Stefkov, B. Miova, S. Dinevska-Kjovkarovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, G. Petrusevska, S. Kulevanova, Chemical characterization of Centaurium erythrea L. and its effects on carbohydrate and lipid metabolism in experimental diabetes, Journal of ethnopharmacology, 2014, 152, 71–77.
 20. M. Murati, N. Oturan, Z. Zdravkovski, J. Petreska Stanoeva, S. Efremova Aaron, J.J. Aaron, M.A. Oturan, Application of the electro-Fenton process to mesotrione aqueous solutions: kinetics, degradation pathways, mineralization, and evolution of toxicity, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2014, 33, 121–137.
 21. O. Tusevski, J. Petreska  Stanoeva, M. Stefova, D. Pavlovic, S. Gadzovska Simic, Identification and quantification of phenolic compounds in Hypericum perforatum L. transgenic shoots, Acta Physiologiae Plantarum, 2014, 36, 2555–2569.
 22. Gj. Stefkov, S. Hristovski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Lj. Melovski, S. Kulevanova, Resource assessment and economic potential of bilberries (Vaccinium myrtillus and Vaccinium uliginosum) on Osogovo Mtn., R. Macedonia, Industrial Crops and Products, 2014, 61, 145–150.
 23. A. Ibraliu, A. Trendafilova, B. D. Anđelković, B. Qazimi, D. M. Gođevac, D. Shengjergji, E. Bebeci, Gj. Stefkov, G. Zdunic, Ina I. Aneva, I. Pasho, J. Petreska Stanoeva, K. I. Alipieva, K. Savikin, Lj. N. Evstatieva, N. Menkovic, M. Stefova, M Popova, M. B. Jadranin, M. N. Todorova, P. Denev, S. Kulevanova, V. S. Bankova, V. Gurazi, V. Papajani-Toska, Comparative Study of Balkan Sideritis Species from Albania, Bulgaria and Macedonia, European Journal of Medicinal Plants, 2015, 5, 328-340. 
 24. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Agrobacterium enhances xanthone production in Hypericum perforatum cell suspensions, Plant Growth Regulation, 2015, 76, 199–210.
 25. M. Karapandzova, Gj. Stefkov, I. Cvetkovikj, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Kulevanova, Flavonoids and other phenolic compounds in needles of Pinus peuce and other pine species from the Macedonian Flora, Natural Product Communications, 2015, 10, 987–990.
 26. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alipieva, V. Bankova, I. Aneva, Lj. N. Evstatieva, Chemotaxonomic contribution to the Sideritis species dilemma on the Balkans, Biochemical Systematics and Ecology, 2015, 61, 477–487.


СПИСОК НА ПРЕЗЕНТИРАНИ ТРУДОВИ


 1. J. Petreska, Lj. Pejov, A study of solvatation of pyrrole in carbon tetrachloride by a combined Monte Carlo – quantum mechanical methodology. VII congress of pure and applied chemistry for the students of Macedonia, Skopje, 2007, pp. 61.
 2. F. Trajkovic, L. Andreeva, J. Petreska, Investigation of the vibrational spectra of some partially deuterated Cd(NH3)2Cl2, Hg(NH3)2Cl2, and Pd(NH3)4Cl2 complexes, XXIX EUCMOS, , Croatia, Opatija, 2008, pp. 37.
 3. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres, D.A. Moreno, F.A. Tomás-Barberán, A. Gil-Izquierdo, Characterization of phenolic compounds in Sideritis species from Macedonia by liquid chromatography-UV diode-array detection-electrospray ionization mass spectrometry, Future Trends in Phytochemistry in the global era of agri-food and health: A Young Scientists Meeting, Los Alcázares, Murcia, Spain, 2009, pp. 82.
 4. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres, D.A. Moreno, F.A. Tomás-Barberán, A. Gil-Izquierdo, Dietary burden of phenolics per serving of Sidertitis species from Macedonia and correlation to antioxidant activity. Future Trends in Phytochemistry in the global era of agri-food and health: A Young Scientists Meeting, Los Alcázares, Murcia, Spain, 2009, pp. 94.
 5. J. Petreska, Lj. Pejov, K. Coutinho, K. Hermansson, Raman Spectrum of Aqueous OH- Ion: A Sequential Monte Carlo -Quantum Mechanical Study. Second Humboldt conference on noncovalent interactions, Vršac, Serbija, 2009, pp. 64.
 6. B. Milenkovska, J. Petreska, M. Stefova, Optimization of conditions for acid hydrolysis of flavonoids. VIII Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2009, pp. 53.
 7. A. Pupinoska, J. Petreska, M. Stefova, Characterization of phenolic compounds in Sideritis scardica by liquid chromatography-UV diode-array detection-electrospray ionization mass spectrometry. VIII Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2009, pp. 67.
 8. G. Stefkov, J. Petreska, M. Stefova, S. Kulevanova, Flavonoids in representatives of the Genus Teucrium in Macedonian flora. 4th Croatian congress on Pharmacy, 2010, pp. 158.
 9. M. Stefova, J. Petreska, Liquid chromatography and mass spectrometry in flavonoid characterization. 10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Zagreb, Croatia, 2010, pp. 41.
 10. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; A. Gil-Izquierdo, Potencial bioactive phenolics of Macedonian Sideritis species used for Medical “Mountain Tea”. XXV International conference on Polyphenols, Polyphenols Communications, 2010, pp. 131-132.
 11. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; A. Gil-Izquierdo, Phytochemical evaluation and relation to antioxidant activity and dietary burden of phenolics per serving of “Mountain tea” (Sideritis) from Macedonia. XXV International conference on Polyphenols, Polyphenols Communications, 2010, pp. 133-134.
 12. J. Petreska, G. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alipieva, V. Bankova, M. Stefova, Characterization of the phenolic profile of Sideritis species from the Balkan Peninsula by LC‑UV DAD-ESI-MS. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 74 
 13. А. Pupinoska, J. Petreska, G. Stefkov, S. Kulevanova, M. Stefova, Characterization of phenolic compounds in Crataegus species from Macedonia by liquid chromatography-UV diode-array detection-electrospray ionization mass spectrometry. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 75 
 14. А. Gil-Izquierdo, C. D. Mellisho, R. González-Barrio, F. Ferreres, M. F. Ortuño, W. Conejero, A. Torrecillas, J. M. García-Mina, S. Medina, J. Petreska, Iron deficiency enhances bioactive phenolics in lemon juice. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 144 
 15. А. Gil-Izquierdo, J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; G. Stefkov, S. Kulevanova, S. Medina, Antioxidant phenolics content in a cup of Macedonian “Mountain tea” (Sideritis). XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 152.
 16. S. Gadzovska-Simic, O. Tusevski, M. Stefova, J. Petreska, Secondary metabolite profiles in different in vitro cultures of Hypericum perforatum L. 19th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Banja Vrujci, 2011, pp. 63.
 17. Е. Lazarevska, J. Petreska, M. Stefova, Characterization of the polyphenolic profile of Aronia melanocarpa using HPLC-DAD-ESI-MSn, IX Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2011, pp. 31.
 18. H. Dichoska, J. Petreska, M. Stefova, Identification of phenolic compounds of Sideritis species from Turkey by HPLC/DAD/MSn, IX Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2011, pp. 34.
 19. S. Trajkovic, J. Petreska, M. Stefova, Identification of phenolic compounds in Thymus tosevi from Macedonia by liquid chromatography/electrospray ionizatio mass spectrometry, IX Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2011, pp. 47.
 20. M. Stefova, V. Gavrilova, M. Kajdžanoska, J. Petreska, Varietal differences in the polyphenolic profile of cultivated blueberries studied by HPLC/DAD/MSn, 10th International Symposium and CEEPUS Summer School on Bioanalysis, Graz, 2011, pp. 25.
 21. M. Stefova, J. Petreska Stanoeva, HPLC-Ion Trap MS Perofrmance for quantification of flavonoids and comparison to UV detection, 12th International Symposium and CEEPUS Summer School on Bioanalysis, Cluj-Napoca, 2012.
 22. S. Duridanska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Comparison of different extraction mixtures for characterization of polyphenolic compounds in raspberries using HPLC-DAD-ESI-MSn and UV-spectrophotometry, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 65.
 23. O. Blazeska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Assay of cannabinoids in Cannabis sativa L. from macedonia using gas chromatography coupled to mass spectrometry, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 67.
 24. M. Petkovska, O. Trenchevska, J. Petreska, K. Stojanoski, Electrospray ionisation study of proteins. ESI-MS spectra of casein and beta lactoglobulin, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 71.
 25. N. Josifovska, O. Trenchevska, J. Petreska, K. Stojanoski, Electrospray ionisation study of small peptides. ESI MSn spectra of l-leucyl-glycine. XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 72.
 26. D. Bagashovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Characterization of urinary bioactive phenolic metabolites excreted after consumption of a cup of mountain tea (Sideritis scardica) using liquid chromatography – tandem mass spectrometry. XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 83.
 27. E. Lazarevska, J. Petreska, M. Stefova, Characterization of the polyphenolic content of Aronia melanocarpa from Macedonia using HPLC-DAD-ESI-MSn and UV-spectrophotometry. XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 284.
 28. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Dz. Kungulovski, N. Atanasova Pancevska, S. Panov, S. Gadzovska-Simic, Xanthone production in Hypericum perforatum hairy root cultures transformed with Agrobacterium rhizogenes A4, 7th Conference on Medicinal and Aromatic plants of South East European Countries, 7th CMAPSEEC, Subotica, Serbia, 2012, pp. 189.
 29. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Acevska, J. Petreska, M. Karapandzova, M. Stefova, A. Dimitrovska, S. Kulevanova, Polyphenolic characterization and chromatographic methods for fast assessment of culinary Salvia species from South East Europe. 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, Poland, 2012, pp. 540.
 30. K. Runčevska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Separation of poliphenolic compounds using different columns for reversed-phase high-perofrmance liquid chromatography. 10th congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia, 2013, pp. 4.
 31. H. Dičoska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, K. Bačeva, Study of phenolic composition of the different parts of Thymus alsarensis plants. 10th congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia, 2013, pp. 5.
 32. G. Ivanov, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Evaluation of the analytical performance of the ELISA method for measurement of TSH concentration in serum. 10th congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia, 2013, pp. 6.
 33. J. Petreska Stanoeva, G. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alapieva, V. Bankova, M. Stefova, Polyphenolic profile, antioxidant activity and chemotaxonomy of Sideritis species from the Balkans. International conference on natural products utilization: From plants to pharmacy shelf, 2013, pp. 60.
 34. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Petreska Stanoeva, M. Karapandzova, M. Stefova, S. Kulevanova, Polyphenolic profile of wild growing “Sage” from Republic of Macedonia. International conference on natural products utilization: From plants to pharmacy shelf, 2013, pp. 104.
 35. I. BogeskiR. GulaboskiV. MirceskiJ. Petreska StanoevaM. StefovaB. PasiekaS. SaulM. Hoth, R. Kappl, Identification of novel hydroxyl-benzoquinones as redox switchable calcium chelators and potent biological antioxidants, Biophysical Journal, 2013, 104, 607a.
 36. J. Petreska Stanoeva, M. Oturan, J.J. Aaron, Z. Zdravkovski, Investigation of the mechanism of degradation of the azinphos-methyl herbicide using HPLC/DAD/ESI-MSn. XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2014, pp. 26.
 37. K. Runcevska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Sensitivity of methods for quantification of polyphenols using liquid chromatography and mass spectrometry. XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2014, pp. 41.
 38. D. Bagashovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Characterization of bioactive phenolic metabolites in urine after consumption of mountain tea (Sideritis scardica) using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2014, pp. 48.
 1. Gj. Stefkov, S. Hristovski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Lj. Melovski,
  S. Kulevanova,
  Resource assessment and economic potential of bilberries (Vaccinium myrtillus and Vaccinium uliginosum) on Osogovo Mtn., R. Macedonia, Industrial Crops and Products, 2014, 61, 145–150. 

 

 1. A. Ibraliu, A. Trendafilova, B. D. Anđelković, B. Qazimi, D. M. Gođevac, D. Shengjergji, E. Bebeci, Gj. Stefkov, G. Zdunic, Ina I. Aneva, I. Pasho, J. Petreska Stanoeva, K. I. Alipieva, K. Savikin, Lj. N. Evstatieva, N. Menkovic, M. Stefova, M Popova, M. B. Jadranin, M. N. Todorova, P. Denev, S. Kulevanova, V. S. Bankova, V. Gurazi, V. Papajani-Toska, Comparative Study of Balkan Sideritis Species from Albania, Bulgaria and Macedonia, European Journal of Medicinal Plants, 2015, 5, 328-340.  

 

 1. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Agrobacterium enhances xanthone production in Hypericum perforatum cell suspensions, Plant Growth Regulation, 2015, 76, 199–210. 

 

4.      M. Karapandzova, Gj. Stefkov, I. Cvetkovikj, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Kulevanova, Flavonoids and other phenolic compounds in needles of Pinus peuce and other pine species from the Macedonian Flora, Natural Product Communications, 2015, 10, 987–990.

 

5.      J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alipieva, V. Bankova, I. Aneva, Lj. N. Evstatieva, Chemotaxonomic contribution to the Sideritis species dilemma on the Balkans, Biochemical Systematics and Ecology, 2015, 61, 477–487.

Награди:

 • Награда за најдобро дипломиран студент во 2007 година на Институтот за хемија и Природно-математичкиот факултет со просечен успех 9,82 и период на студирање од 3 години и 10 месеци.
 • Нaграда за најдобар млад истражувач на курсот за забрана и заштита од хемиско оружје, организиран од страна на „Организацијата за забрана и заштита на хемиско оружје“ одржан во Универзитетот на Хелсинки (28. 05. – 11. 06. 2010).

1. REINFORCEMENT OF THE WBC RESEARCH CAPACITIES FOR FOOD QUALITY CHARACTERIZATION, CHROMLAB-ANTIOXIDANT (FP7, 204756) (01.02.2008-01.02.2011): http://chromlab.pmf.ukim.edu.mk , participant.

2. CORN CHIPS MANUFACTURING WITH BLACK GRAPE POMACE ADDITIVE: Monitoring of Antioxidant Capacity and Occurrence of Phenolics in the New Product, coordinator: Associate Professor Dr. Özlem TOKUŞOĞLU (Celal Bayar University, Engineering Faculty, Department of Food Engineering, Manisa, Turkey), 2010-2011, participant.

3. CONSERVATION AND UTILIZATION OF THE DIVERSITY OF SAGE SPECIES (Salvia Spp.) TRADITIONAL FOOD PRESERVATIVES AND SPICES, coordinated by the Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Chania, Crete, Greece), SEE-ERA Net, 2011-2012, participant.

4. INNOVATIVE APPROACHES FOR BETTER UTILIZATION OF LOCAL BIODIVERSITY IN SEE BASED ON ETHNOPHARMACOLOGY, coordinated by the Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of sciences (Sofia, Bulgaria),UNESCO Participation Program 2012-2013, participant.